Серафим Антонович Андреюк

Серафим Антонович Андреюк – критик, литературовед. Кандидат филологических наук (1966). Работал учителем белорусского языка и литературы Кривоносовской средней школы Стародорожского района (1957 – 1962), научным сотрудником Института литературы АН Беларуси (1966 – 1981), главным редактором (с 1981 г.) и директором издательства «Мастацкая літаратура» (1993 – 1997). Старший научный сотрудник Института литературы НАН Беларуси (1999 – 2008). Исследует современную белорусскую литературу. Автор монографий и сборников статей "Жыццё. Літаратура. Героі" (1973), "Вывяраючы жыццём"(1976), "Традыцыі і сучаснасць" (1981), "Жыць чалавекам" (1983, Літаратурная прэмія імя Івана Мележа за 1984 г.), "Чалавек на зямлі: Нарыс творчасці Івана Пташнікава" (1988), "А жыццё – вышэй за ўсё" (1992), "Пісьменнікі. Кнігі" (1997). Заслуженный работник культуры Беларуси (1994).

Юрий Михайлович Бабич

Юрий Михайлович Бабич – исследователь языка. Кандидат филологических наук (1999). Окончил филологический факультет Минского государственного педагогического института имени А. М. Горького (1990), аспирантуру при Витебском государственном университете имени П. М. Машерова (1995). Доцент кафедры белорусского языкознания ВГУ. Автор монографии “Колеравая і светлавая эстэтыка ў мове твораў Якуба Коласа” (2002), ряд других научных работ по проблеме цветообозначения в художественном тексте.

Елена Михайловна Богомолова

Елена Михайловна Богомолова – языковед. Кандидат филологических наук (1995). Профессор кафедры филологии Белорусского государственного университета культуры и искусства. Автор монографии "Дэрывацыя і функцыя экспрэсіўных прыметнікаў у мове народна-паэтычных твораў" (2005), учебных пособий "Практычная стылістыка"(1996), "Функцыянальная стылістыка" (2003), "Беларуская мова і чытанне: Інтэграваны курс" (в соавторстве, 2004), "Культура мовы" (в соавторстве, 2006), а также ряда научных статей.

Алесь Иванович Бельский

Алесь Иванович Бельский – литературовед, критик, педагог. Доктор филологических наук (1998), профессор кафедры белорусской литературы и культуры Белорусского государственного университета (2002). Автор книг “Пакуль баліць душа” (1995), “Жывая мова краявідаў” (1997), “Сучасная беларуская літаратура” (1997), “Свет ад травы да зор” (1998), “Краса і смутак” (2000), “Сучасная літаратура Беларусі” (2000), “Экалогія душы” (2003), “Гісторыя беларускай літаратуры ХХ стагоддзя: гісторыя і сучаснасць” (2005), “Класікі і сучаснікі ў школе” (2005), “Галасы і вобразы” (2008), более 400 публикаций в прессе. Один из авторов “Гісторыі беларускай літаратуры ХХ стагоддзя” (2003, т. 4, кн. 2), учебных пособий “Беларуская літаратура: ХI – ХХ стст.” (1999, 2-е изд. – 2001), “Беларуская літаратура. 5 клас” (2002, 2003), “Беларуская дзіцячая літаратура” (2008), “Беларуская літаратура. 10 клас” (2009), “Беларуская літаратура. 11 клас” (2009) и др. Под псевдонимом Алесь Ветах выступает как прозаик. Издал книги “Ружовая знічка” (1994), “Хроніка смутку” (1999, Литературная премия имени Ивана Мележа), один из авторов коллективных сборников “Карані” (1994), “Вальс пад журлівымі таполямі” (2008), “У Храме зямнога кахання” (2009).

Татьяна Ивановна Вабищевич

Татьяна Ивановна Вабищевич – литературовед. Кандидат филологических наук (2007), старший научный сотрудник отдела белорусской литературы ХХ – ХХI вв. Института литературоведения имени Янки Купалы Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы Национальной академии наук Беларуси. Автор книги “Станаўленне нацыянальнай паэ­тычнай традыцыі (1900 – 1910‑я гг.): фактары, механізмы, этапы” (2009).

Петр Васильевич Васюченко

Петр Васильевич Васюченко – литературовед, писатель. Кандидат филологических наук (1983). С 1984 по 1997 г. работал младшим, затем старшим научным сотрудником Института литературы имени Я. Купалы АН Беларуси. С 1997 г. – заведующий кафедрой белорусского языка и литературы Минского государственного лингвистического университета. Автор литературоведческих монографий “Драматургія і час” (1991), “Драматургічная спадчына Янкі Купалы” (1994), “Пошукі страчанага дзяцінства” (1995), “Беларуская літаратура ХХ стагоддзя і сімвалізм” (2004), сборника литературно-критических работ “Адлюстраванні першатвора” (2004), учебного пособия “Сучасная беларуская драматургія” (2000), сборников прозы «Белы мурашнік» (1993), “Прыгоды аднаго губашлёпа” (1999), сборника пьес “Маленькі збраяносец” (1999), книг сказок “Прыгоды паноў Кубліцкага ды Заблоцкага” (1997), “Каляровая затока” (2008), ста восьмидесяти литературоведческих статей, рецензий, эссе.

Анна Михайловна Волочко

Анна Михайловна Волочко – заведующий лабораторией гуманитарного образования Национального института образования. Доктор педагогических наук (2008). Автор монографии “Тэарэтыка-метадычныя асновы развіцця звязнага маўлення вучняў на ўроках беларускай мовы: 5 – 10 класы”, автор и соавтор многочисленных учебных и учебно-методических пособий по белорусскому языку для общеобразовательных учреждений: “Беларуская мова ў табліцах і схемах” (1997), “Беларуская мова: вучэбны дапаможнік для 7 класа” (2009), “Навучанне перакладу ў школе” (1999), “Методыка выкладання беларускай мовы: вучэбны дапаможнік для студэнтаў” (2007), “Беларуская мова: дапаможнік для падрыхтоўкі да цэнтралізаванага тэсціравання (2010) и др.

Елена Владимировна Вострикова

Елена Владимировна Вострикова – литературовед, переводчик. Кандидат филологических наук (1998). Доцент кафедры славянских литератур Белорусского государственного университета. Автор учебно-методических пособий “Гісторыя чэшскай літаратуры ІІ паловы ХІХ стагоддзя” (2002), “Польская і чэшская паэзія памежжа ХІХ – ХХ стагоддзяў” (в соавторстве с Н. Хмельницким; 2004), “Чэшская літаратура: вернутыя імёны” (2005), “Чэшская літаратура памежжа ХІХ – ХХ стагоддзяў” (2008),  многочисленных научных и научно-методических публикаций.

Ольга Максимовна Галай

Ольга Максимовна Галай – исследователь языков. Кандидат филологических наук. Доцент кафедры немецкого языка Белорусского государственного университета. Окончила Минский государственный педагогический институт иностранных языков (1964). Преподавала белорусский и немецкий языки в школах Брестчины и Минщины. С 1969 г. – в БГУ. Автор многочисленных работ по методике преподавания немецкого языка.

Ирина Олеговна Гапоненко

Ирина Олеговна Гапоненко – исследователь языка. Доктор филологических наук. Окончила филологический факультет Белорусского государственного университета (1990) и аспирантуру при этом научном учреждении (1993). Доцент кафедры истории белорусского языка БГУ. Исследует вопросы становления графико-орфографической, лексической и ономастической систем современного белорусского литературного языка.

Виктор Вячеславович Жибуль

Виктор Вячеславович Жибуль – исследователь литературы. Кандидат филологических наук (2003). Окончил филологический факультет Белорусского государственного университета (2000), аспирантуру при нем (2003). Работал в редакциях журналов “Першацвет”, “Роднае слова”, “Arche”. Автор сборников поэзии. Ныне ведущий научный сотрудник Белорусского государственного архива-музея литературы и искусства.

Эммануил Григорьевич Иоффе

Эммануил Григорьевич Иоффе – историк, политолог, социолог, культуролог, литературовед, педагог, доктор исторических наук, академик Международной академии изучения национальных меньшинств. Профессор Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка. Автор около 1800 работ, в том числе научных статей по белорусской историографии, истории науки и культуры, гражданской и Великой Отечественной войн, по истории белорусских евреев. Автор и соавтор 46 книг, среди которых “Страницы истории евреев Беларуси” (1996), “Белорусские евреи: Трагедия и героизм. 1941 – 45” (2003), “От Мясникова до Малофеева: Кто руководил БССР” (2008), “Высшее партизанское командование Белоруссии. 1941 – 1944” (2009). Соавтор книг “Акадэмік У. І. Пічэта” (1981), “Асновы паліталогіі” (1991), “Канцэпцыя нацыянальна-культурнага развіцця нацыянальных меншасцяў Беларусі” (1996).

Виктор Иванович Ивченков

Виктор Иванович Ивченков – доктор филологических наук, профессор. Языковед и журналист. С 1989 г. работает в Белорусском государственном университете (сначала на должности доцента, с 1996 г. – заведующий кафедрой стилистики и литературного редактирования Института журналистики Белорусского государственного университета). Автор более 250 научных и методических работ, в том числе семи монографий. Напечатал более 200 публицистических материалов по проблемам образования, науки и воспитания. С 1990 г. активно печатается в прессе по проблемам правописания ("Чырвоная змена", "Звязда", "Народная газета", "Настаўніцкая газета", "СБ. Беларусь сегодня", "Літаратура і мастацтва", "Крыніца", "Роднае слова", "Беларуская мова і літаратура", "Пачатковая школа", "Пралеска" и др.). Занимается исследованием стилистики белорусского и русского языков, посвятил монографии изучению стилей Владимира Короткевича и русского писателя Юрия Казакова. Фундаментальный труд "Дыскурс беларускіх СМІ. Арганізацыя публіцыстычнага тэксту" положил начало формирования в областях журналистики и лингвистики самостоятельного научного ответвления – лингвистики публицистического текста. Основатель в Беларуси научной школы дискурсивного анализа СМИ. Член Белорусского союза журналистов. Отличник образования Республики Беларусь, отличник печати Республики Беларусь.

Светлана Владимировна Колядко

Светлана Владимировна Колядко – литературовед. Кандидат филологических наук (1999). Окончила Брестский государственный педагогический институт имени А. С. Пушкина (1993), аспирантуру при Институте литературы имени Янки Купалы НАН Беларуси (1996). Теперь старший научный сотрудник Института языка и литературы имени Якуба Коласа и Янки Купалы НАН Беларуси. Автор монографии “Непрыручаная птушка Палесся: Творчая індывідуальнасць Яўгеніі Янішчыц” (2007). Одна из авторов коллективных монографий “Сучаснае беларускае літаратуразнаўства: Сістэма каштоўнасцей і прыярытэтаў” (2006), “Літаратура пераходнага перыяду: Тэарэтычныя асновы гісторыка-літаратурнага працэсу” (2007).

Алесь Александрович Каврус

Алесь Александрович Каврус – языковед. Кандидат филологических наук (1965). Окончил Минский педагогический институт имени А. М. Горького (1959). Работал учителем на Мядельщине (1959 – 1962), старшим преподавателем Мозырского пединститута (1965 – 1968), старшим научным сотрудником Института языкознания имени Якуба Коласа АН Беларуси (1968 – 1974), редактором издательства «Народная асвета» (1974 – 1981), доцентом кафедры белорусского языкознания Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка (1982 – 2006). Исследует язык художественной литературы и средств массовой информации, белорусскую терминологию, культуру языка, стилистику и др. Автор более 250 научных публикаций, в том числе книг "З крыніц народнай мовы" (1968), "Стылістыка беларускай мовы" (1980, 2-е выд. 1987, 3-е выд. 1992), "Культура слова" (1983), "Слова наша роднае" (1986), "Мова народа, мова пісьменніка" (1989), "Дакумент па-беларуску" (1994), соавтор (с М. Круталевичем) учебного пособия для студентов вузов «Старославянский язык» (2005).

Анна Ивановна Кулеш

Анна Ивановна Кулеш – языковед. Доктор филологических наук. Доцент кафедры истории белорусского языка Белорусского государственного университета. Окончила БГУ (1977). Занимается вопросами истории белорусского литературного языка, лексикологии, культуры языка. Автор более 90 публикаций. Соавтор хрестоматии для студентов филологических факультетов «История белорусского языкознания» (1918 – 1941), пособий для старшеклассников и абитуриентов “Рэпетытар па беларускай мове: фанетыка, арфаэпія і правапіс” и “Рэпетытар па беларускай мове: марфалогія і правапіс”.

Наталья Петровна Лобань

Наталья Петровна Лобань – исследователь языка. Кандидат филологических наук (1996). Окончила филологический факультет (1987) и аспирантуру (1991) Минского государственного педагогического института имени А. М. Горького. Доцент кафедры белорусского языкознания Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка. Занимается исследованием языка художественных произведений, семантики слова и его дополнительных, канатационных значений, а также вопросов культуры речи.

Александр Александрович Лукашанец

Александр Александрович Лукашанец – языковед. Член-корреспондент Национальной академии наук Беларуси (2009), доктор филологических наук (2001), профессор (2003). Председатель Белорусского (с 2003 г.) и Международного (2008 – 2013) комитетов славистов. Занимается исследованием белорусского и славянского словообразования, проблемами развития и функционирования белорусского языка в ХХ в., современными процессами в системе белорусского литературного языка, вопросами социолингвистики и взаимодействия языков. Автор более 300 научных работ, в том числе 12 монографий, 4 словарей. Лауреат премий Национальной академии наук Беларуси 2001 и 2011 гг.

Ева Александровна Леонова

Ева Александровна Леонова – исследователь белорусской и всемирной литературы ХIХ – ХХ вв. Кандидат филологических наук. Профессор кафедры зарубежной литературы Белорусского государственного университета. Автор книг “Плынi i постацi: З гiсторыi сусветнай лiтаратуры другой паловы ХIХ – ХХ стагоддзяў” (Минск, 1998), “Агульнае і адметнае: Творы беларускіх пісьменнікаў ХХ ст. у кантэксце сусветнай літаратуры” (Минск, 2002), “Немецкая литература ХХ века: Германия. Австрия” (М., 2010), “Беларускае мастацтва слова ХХ ст. у еўрапейскім літаратурным кантэксце: Тыпалогія. Рэцэпцыя. Пераклад” (Минск, 2014), учебных пособий “Мировая литература первой половины ХХ века” (Минск, 1997, 1998), “Мировая литература второй половины ХХ века” (Минск, 1999), одна из авторов коллективной монографии “Австрийская литература ХХ века: в 2 т.” (М., 2009 – 2010), учебного пособия для студентов “История зарубежной литературы: Вторая половина ХIХ – начало ХХ в.” (Минск, 1997) и др.

Валерий Александрович Максимович

Валерий Александрович Максимович – литературовед. Доктор филологических наук. С 1992 г. работал в БГУ доцентом кафедры белорусской литературы ХХ в. В 2003 – 2006 гг. – первый проректор Белорусской государственной академии искусств. С 2006 г. – и. о. директора Института литературы имени Янки Купалы Национальной академии наук. Теперь и. о. заместителя директора по научной работе Института философии НАН Беларуси. Исследует белорусскую литературу начала ХХ в. Автор монографий “Эстэтычныя пошукі ў беларускай літаратуры пачатку XX ст.” (2000), “Беларускі мадэрнізм: эстэтычная самаідэнтыфікацыя літаратуры пачатку XX ст.” (2001) и др., ряда пособий.

Светлана Сергеевна Мороз

Светлана Сергеевна Мороз – языковед. Кандидат филологических наук (2001). Окончила Минский государственный педагогический институт имени А. М. Горького (1984). Работала учителем в СШ № 123 г. Минска, ассистентом кафедры белорусского языкознания Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка. С 2003 г. – доцент этой кафедры. Исследует вопросы функциональной грамматики.

Николай Владимирович Микулич

Николай Владимирович Микулич  – литературовед, критик. Кандидат филологических наук (1990), доцент. Заведующий отделом взаимосвязей литератур Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы имени Якуба Коласа и Янки Купалы Национальной академии наук Беларуси. Работал в Реченской средней школе Любанского района (1982), Гродненском государственном университете имени Янки Купалы (1987 – 2005). Автор книг и брошюр “Максім Танк і сучасная беларуская лірыка” (1994), “На зломе часу” (1995), “Пошук вядзе ў глыбіню” (1998), “Максім Танк: на скразняках стагоддзя” (1999), “Паэзія рэчаіснасці” (2001), “Міхась Васілёк: паэзія давераснёў­скага перыяду” (2005), “Паэзія Казіміра Сваяка” (2005), “Міхась Машара: паэзія заходнебеларускага перыяду” (2010) и др.

Александр Александрович Павильч

Александр Александрович Павильч – исследователь литературы, культуролог. Доктор культурологии. Окончил филологический факультет Белорусского государственного университета (1997), аспирантуру Национального института образования (2000). Доцент кафедры культурологи Минского государственного лингвистического университета. Изучает проблемы сравнительного анализа культуры, педагогический аспект произведений религиозной письменности эпохи Средневековья, вопросы культурологической интерпретации древней литературы и методики ее преподавания.

Дмитрий Дмитриевич Павловец

Дмитрий Дмитриевич Павловец – языковед, историк языка. Окончил историко-филологический факультет Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины (1976). Кандидат филологических наук, доцент кафедры белорусской культуры и фольклористики Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины. Занимается вопросами истории белорусского литературного языка, национальной терминологии, топонимики.

Алла Николаевна Петрушкевич

Алла Николаевна Петрушкевич – литературовед. Кандидат филологических наук (1993). Доцент кафедры белорусской литературы Гродненского государственного университета имени Янки Купалы. Окончила белорусское отделение филологического факультета Гродненского государственного университета (1981), аспирантуру при Институте литературы имени Янки Купалы НАН Беларуси (1992). Автор книг “Пра творы і творцаў: літаратурна-крытычныя артыкулы” (2002), “Некаторыя старонкі беларускай літаратуры пачатку ХХ стагоддзя” (2009) и др., ряда методических пособий, более 150 научных работ, а также сборника поэзии “Пярсцёнак” (1997).

Ольга Владимировна Проскалович

Ольга Владимировна Проскалович – доктор педагогических наук, доцент кафедры риторики и методики преподавания языка и литературы Белорусского государственного университета, докторант НМУ «Национальный институт образования» Министерства образования Республики Беларусь. Директор Учебного центра филологических услуг филологического факультета Белорусского государственного университета. Занимается проблемами методики преподавания литературы, риторики в общеобразовательных учреждениях и вузах. Автор более 100 статей в отечественной и зарубежной печати и ряда учебно-методических пособий для студентов, методических пособий для учителей, дидактических материалов для учащихся.

Николай Григорьевич Пригодич

Николай Григорьевич Пригодич – языковед. Доктор филологических наук. Заведующий кафедрой истории белорусского языка Белорусского государственного университета, председатель экспертного совета ВАК Республики Беларусь. Опубликовал более 300 научных работ, в том числе книги “Шчодрасць слова” (1990), “Старабеларускі лексікон” (1997; с Г. Цивановой), “Гістарычная граматыка беларускай мовы: Зборнік практыкаванняў” (1999, с В. Аниченком), “Словаскладанне ў беларускай мове” (2000), “Пішам без памылак: Разам, асобна, праз дэфіс” (2002), “Беларускае мовазнаўства” (2006), “Герман Бідэр як даследчык беларускай мовы” (2007, в соавторстве), “Слоўнік сучаснай беларускай мовы” (2009, в соавторстве) и др. Автор и соавтор типовых программ по учебным курсам историко-лингвистических дисциплин.

Марина Сергеевна Ржеутская

Марина Сергеевна Ржеутская – языковед. Кандидат филологических наук (2000). Окончила Минский государственный педагогический институт имени А. М. Горького (1984). Учительствовала в Минске, работала ассистентом кафедры белорусского языкознания Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка. С 2004 г. – доцент этой кафедры. Исследует вопросы художественного перевода с близкородственных языков.

Алина Эдмундовна Сабуть

Алина Эдмундовна Сабуть – доцент кафедры белорусской литературы Гродненского государственного университета имени Янки Купалы. Кандидат филологических наук (1998), доцент. Член Союза писателей Беларуси. Исследует проблемы развития современной белорусской поэзии, рецепции белорусской литературы в контексте мировой.

Ирина Владимировна Савицкая

Ирина Владимировна Савицкая – языковед. Кандидат филологических наук. Окончила Белорусский педагогический университет имени Максима Танка (1998) и аспирантуру при нем (2002). Доцент кафедры белорусских и русских языков Белорусского национального технического университета.

Людмила Дмитриевна Синькова (Корень)

Людмила Дмитриевна Синькова (Корень) – литературовед. Доктор филологических наук (1997), профессор. С 1999 до 2004 г. заведовала кафедрой белорусской литературы ХХ в. в БГУ. Работает в должности профессора кафедры белорусской литературы и культуры БГУ, также в ученых советах по защите диссертаций в областях литературоведения, теории и методики обучения и воспитания. Имеет около 200 научных публикаций, среди которых “Беларуская проза ХХ ст.: Дынаміка жанравых структур” (1996), сборник литературно-критических статей “Цукровы пеўнік” (1996), “Паміж тэкстам і дыскурсам: беларуская літаратура XX – XXI стст.: гісторыя, кампаратывістыка і крытыка”;  учебные пособия в соавторстве: “Святло слова: дапаможнік па лінгвакультуралогіі” (2002), “Шлях па прамой часу. Да гісторыі беларускай літаратуры Польшчы: 1958 – 2008” (2007), “Беларуская літаратура ХХ ст.: біяграфіі, бібліяграфія, літаратурная крытыка” (2008), “Сямнаццатай вясной: зборнік сучаснай беларускай прозы і крытыкі” (2010, 2011); автор программ, учебных пособий и хрестоматий по истории белорусской литературы для школьников, студентов.

Алексей Васильевич Солохов

Алексей Васильевич Солохов – языковед. Кандидат филологических наук (1992). Доцент кафедры белорусского языкознания Мозырского государственного педагогического университета имени И. П. Шамякина. Автор книг “Займальна ад А да Я” (2004), “Займальны матэрыял па беларускай мове” (2007), “Словаўтварэнне” (2008). Материалы Алексея Солохова печатаются на страницах “Роднага слова” с 1997 г.

Татьяна Евгеньевна Старостенко

Татьяна Евгеньевна Старостенко – языковед. Кандидат филологических наук (2001). Окончила Минский государственный педагогический институт имени А. М. Горького (1993). Доцент кафедры белорусского языкознания Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка. Исследует вопросы стилистики белорусского языка.

Анатолий Викторович Трофимчик

Анатолий Викторович Трофимчик  – литературовед, историк. Окончил аспирантуру Института литературы имени Янки Купалы НАН Беларуси (2001), аспирантуру Института европейских исследований НАН Украины (2003), политологический курс Студий восточных при Варшавском университете (2008). Работал на должностях доцента и старшего преподавателя кафедры философии и истории Барановичского государственного университета (2004 – 2007), старшего научного сотрудника в Государственном литературно-мемориальном музее Якуба Коласа (2009 –  2012). В 2012 – 2015 гг. – научный сотрудник отдела театрального искусства Центра исследований белорусского культуры, языка и литературы Национальной академии наук Беларуси. С 2015 г. ученый секретарь Института литературоведения имени Янки Купалы НАН Беларуси. Автор трех сборников стихов, книги  “1939 год і Беларусь: забытая вайна” и др.

Николай Валентинович Трус

Николай Валентинович Трус - литературовед. Кандидат филологических наук (2000), доцент (2004). Заведующий кафедрой белорусской филологии Белорусского государственного технологического университета. В 1998 - 2000 гг. - директор Литературного музея Максима Богдановича. Помощник председателя Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь (2002). Дважды стажировался в Университете Я. А. Коменского в Братиславе. С 1996 до 2011 г. работал в БГУ. Занимается сравнительным литературоведением, исследует историю литератур и культур славянских народов, белорусский литературу в общеславянского контексте, проблемы совершенствования учебного процесса при преподавании литературоведческих дисциплин в средних школах и вузах. Автор-составитель (в соавторстве) работ "Архивные материалы к жизни и творчеству Максима Богдановича" (1996, 1997), "Югаславянския литературы и культуры: учебное пособие для студентов филологических факультетов" (1999). Научный редактор, один из составителей энциклопедии "Максим Богданович" (2011). Автор нескольких учебных пособий, около 200 статей в отечественных и зарубежных научных изданиях.

Галина Казимировна Тычко

Галина Казимировна Тычко  – литературовед. Доктор наук, профессор. Стажировалась в Белостокском университете на кафедре литературы просветительства и романтизма (2000), в Стокгольмском FOJO media institute (2004). Работала в еженедельнике “Літаратура і мастацтва”, журнале “Полымя”. С 1995 г. – в БГПУ имени М. Танка на должности доцента кафедры белорусской литературы. С 2002 г. доцент, а потом профессор кафедры социологии журналистики факультета журналистики БГУ. В январе 2005 г. получила ученое звание профессора. С 2006 заведующая кафедрой белорусской филологии и мировой литературы Белорусского государственного университета культуры и искусств. С октября 2013 г. профессор кафедры медиологии и веб-журналистики Института журналистики БГУ. Член Международной ассоциации белоруссистов. Научные интересы: белоруссистика, полонистика, компаративистика, межкультурная коммуникация.

Татьяна Адамовна Фицнер

Татьяна Адамовна Фицнер  – литературовед. Доцент кафедры белорусской литературы Гомельского государственного университета имени Франциска Скорины. Кандидат филологических наук (2001). Автор книги “Гендарны аспект у беларускай літаратуры ХХ стагоддзя” (2005), публикаций в республиканской периодике (“Роднае слова”, “Літаратура і мастацтва”, “Полымя”, “Беларуская літаратура”). Сфера научных интересов: история белорусской литературы XIX – XX вв., гендерные проблемы в белорусской литературе, психология литературного творчества.

Николай Николаевич Хмельницкий

Николай Николаевич Хмельницкий – литературовед. Кандидат филологических наук, доцент кафедры славянских литератур Белорусского государственного университета. Окончил филологический факультет БГУ (1992), аспирантуру при этом учреждении (1995). С 1995 г. работает в Белгосуниверситете. Препадает польскую литературу, исследует межлитературные связи, типологию творчества, проблемы национального и универсального в польской письменности. С 1998 по 2001 г. преподавал историю славянских литератур в университете Гренады (Испания). Автор исследования “Адам Плуг – пісьменнік беларуска-польскага літаратурнага сумежжа” (1998), учебного пособия “Польская драматургія ХХ стагоддзя” (2008), опубликовал более 70 научных статей в отечественной и зарубежной печати.

Игорь Михайлович Шолодонов

Игорь Михайлович Шолодонов – литературовед. Кандидат филологических наук (2002). Старший научный сотрудник Института языка и литературы имени Якуба Колоса и Янки Купалы НАН Беларуси. Окончил Гомельский государственный университет (1986), аспирантуру при Институте литературы имени Янки Купалы НАН Беларуси (1992). Автор монографии “Выпрабаванне чалавечнасці: беларускае апавяданне 20-х гадоў аб рэвалюцыі і грамадзянскай вайне” (2008), опубликовал более 70 научных статей.

Татьяна Ивановна Шамякина

Татьяна Ивановна Шамякина  – литературовед, критик, культуролог, доктор филологических наук (2001), профессор. Преподает в БГУ. Заведующая кафедрой белорусской лингвистики и мифологии (2000 – 2004), с 2004 – заведующая кафедрой белорусской литературы и культуры. Исследует теорию литературы, историю культуры, мифологию. Автор книги литературно-критических статей “На лініі перасячэння” (1981), учебного пособия “Міфалогія Беларусі” (2000), монографии “Беларуская класічная літаратура і міфалогія” (2001), соавтор ряда пособий и учебников. Награждена медалью Франциска Скорины.

Нонна Эдмундовна Шандроха

Нонна Эдмундовна Шандроха  – доцент кафедры сопоставительного языкознания Гродненского государственного университета имени Янки Купалы. Кандидат педагогических наук (1998). Автор пособий “Экспрэсіўны сінтаксіс” (2002), “Прафесійнае маўленне гісторыка: камунікатыўны аспект” (2007), “Рыторыка: тропы і фігуры маўлення” (2009), “Педагагічная практыка студэнтаў па беларускай мове і літаратуры” (в соавторстве) (2010). Исследует проблемы красноречия, экспрессивной стилистики, речевой коммуникации и методики преподавания белорусского языка.

Наталья Васильевна Шарангович

Наталья Васильевна Шарангович – искусствовед. Директор Музея современного изобразительного искусства. Председатель секции критики и искусствоведения Белорусского Союза художников. Лауреат Специальной премии Президента Республики Беларусь деятелям культуры и искусства. Автор монографических и искусствоведческих изданий о белорусских художниках, а также о современной скульптуре и живописи.

Ирина Михайловна Шумская

Ирина Михайловна Шумская – кандидат культурологии, доцент Белорусского государственного университета культуры и искусства, степендиатка программы «Gaude Polonia» Министерства культуры и социального наследия Республики Польша. Исследует проблемы развития музыкальной культуры и специфику ее взаимодействия с социальными процессами. Автор монографии и многочисленных научных статей по названным проблемам.

Николай Георгиевич Еленский

Николай Георгиевич Еленский – языковед, методист. Заместитель директора по научно-методической работе Национального института образования, профессор кафедры белорусского и русского языкознания Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка, доктор педагогических наук, профессор. Автор более 140 публикаций по проблемам обучения белорусскому языку. Среди них: монографии (“Асобасны падыход у методыцы навучання беларускай мове”, 1997; “Лігвадыдактычная парадыгма асобасна арыентаванага навучання мове ў сучаснай школе”, 2002), учебные пособия для студентов университетов (“Методыка выкладання беларускай мовы. Сучасная лінгвадыдактыка”, 2004; “Методыка выкладання беларускай мовы. Практыкум, 2006, в соавторстве; “Методыка выкладання беларускай мовы”, 2007, в соавторстве), учебно-методических пособий для учителей (“Развіццё вуснай мовы вучняў”, 1985; “Выкладанне беларускай мовы ў школе”, 1994, в соавторстве) и др.