"Роднае слова" 7/2013

"Роднае слова" 7/2013

ЛІТАРАТУРА І ЧАС
Падліпская Зоя. “Не спыняцца, каб паспець галоўнае…”: Інтэрв’ю з Алесем Бельскім 3
Бельскі Алесь. Дарога – прастор – будучыня: Прасторава-часавыя каардынаты ў лірыцы Якуба Коласа 8
Сопікава Валянціна. Янка Купала ў Полацку 11
Жыбуль Віктар. Слуцкі пояс з малайскім арнаментам: Феномен пантумнага трыпціха ў беларускай паэзіі 15
Трус Мікола. У пошуках гістарычнай праўды: “Бяроза-Картузская” ў міфалагізаваных уяўленнях і дакументальных сведчаннях 20
Шаладонаў Ігар. Праявы міфалагізму і містыцызму ў сучаснай беларускай прозе 23
Кірушкіна Марыя. Мастацкія адметнасці гістарычнай прозы Вольгі Іпатавай 26
Падліпская Зоя. “Каб мець сваю праўду…”: Паэтычны зборнік “Шляхі жыцця праз белы верш” Уладзіміра Емяльянчыка 29
МОВЫ РЫСЫ НЕПАЎТОРНЫЯ
Міхайлаў Павел, Цяслюк Наталля. Нястомны даследчык роднай мовы: Да 100-годдзя з дня нараджэння Ніны Вайтовіч 31
Прыгодзіч Мікалай, Прыгодзіч Алена. Пра беларускую “трасянку” і не толькі: Да юбілею Герда Ген­чэля 35
Генчэль Герд, Цэлер Патрык. Змешанае маўленне, змешаны дыскурс, моўныя тыпы: Беларуская і руская мовы і змешанае маўленне ў беларускіх сем’ях 36
Рагаўцоў Васіль. Вербальныя сродкі камічнага ў п’есе “Гута” Рыгора Кобеца 41
Старасценка Таццяна. Антанімічныя і кантэкстуальныя апазіцыі Алеся Разанава 45
Іўчанкава Лізавета. Саматычны вобраз чалавека ў медыятэксце: Культуралагічны аспект: На прыкладзе функцыянавання лексемы цела 50
МЕТОДЫКА І ВОПЫТ
Бут-Гусаім Святлана, Касцючык Валянціна, Новік Марыя. Ад простага сказа да складанага: Метадычныя парады і рэкамендацыі (ІХ клас). Працяг.  56
Гаўрош Ніна, Нямковіч Ніна. Намінатыўныя сказы. Заканчэнне.  60
Казлоўская Таццяна. Зацікавіць чытача 63
Мацкевіч Тамара. Эфектыўнасць навучання: Фактары і ўплывы 66
Паўлава Юлія. Прызначэнне літар е, ё, ю, я, і: Урок беларускай мовы (V клас) 69
Есіс Яўген. Электронныя адукацыйныя рэсурсы ў працэсе вывучэння навейшай беларускай літаратуры ў школе 71
КАЛІ ЗАКОНЧЫЎСЯ ЎРОК
Стаяноўскі Павел. Лірнік вясковы : Сцэнар літаратурнага вечара, прысвечанага Уладзіславу Сыракомлю 75
НАЦЫЯНАЛЬНАЯ І СУСВЕТНАЯ КУЛЬТУРА
Статкевіч-Чабаганаў Анатоль. Гісторыка-культурная спадчына прадстаўнікоў старажытных родаў Корсакаў і Каленікавічаў Вялікага Княства Літоўскага. Заканчэнне.  79
Габрусь Тамара. Нябесны бой над Талачыном: Гісторыка-архітэктурная спадчына раёна 82
Саевіч Надзея. Яшчэ адзін крок у справе каталагізацыі Купалаўскай спадчыны 87
Канановіч Святлана. Тэндэнцыі ўдасканалення заканадаўства ў галіне аховы нематэрыяльнай культурнай спадчыны Беларусі 89
Сівурава Любоў. Вобраз каня ў беларускай пазаабрадавай лірыцы 92
 
Паэтычная старонка. Дубоўка У. “Ой, туга!” (15). “Трыпціх” (15). “Трыпціх” (18). Трус П. “Трыпціх” (19). Глебка П. “Трыпціх” (19). Сыракомля У. «Вершаваная гутарка “Паштальён”» (75).
Крытыка і бібліяграфія. Грыгаровіч А., Муравіцкая А. Да мовы праз Божае слова: Пра кнігу “Дапаможнік для слухачоў адукацыйна-хрысціянскіх курсаў беларускай мовы” В. Раманцэвіч, К. Раманцэвіч (53).
Тэматыка ХV Міжнароднага з’езда славістаў (54).
Умовы апублікавання вынікаў дысертацыйных даследаванняў (34).
Цікава ведаць. З гісторыі знакаў прыпынку: Двукоссе (74).
Каляндар памятных датаў і юбілейных дзён на 2013 год: Верасень (78, 81).
Крыжаванка. Карпыза І. Янка Купала – пясняр зямлі беларускай (96).