"Роднае слова" 3/2013

"Роднае слова" 3/2013

ЛІТАРАТУРА І ЧАС
Жыбуль Віктар. “Адну ён паэзію сэрцам высвечваў…”: Пра Тодара Кляшторнага ва ўспамінах сучаснікаў і нядаўнюю архіўную знаходку              3
Рагачэўская Марына. Станіслаў Грынкевіч – пачынальнік псіхалагічнай прозы  7
Тычына Міхась. Кнігалюб, кнігазнаўца, крытык Серафім Андраюк           11
Пашкоў Генадзь. «Думай: “Бацькаўшчына – перш!”»: Вершы           13
Бармоціна Алена. Уплыў драматургіі Янкі Купалы на развіццё беларускай гістарычнай драмы ў ХХ ст. 15
Мацюхіна Таццяна. Імпрэсіянізм у лірыцы Міколы Маляўкі             18
МОВЫ РЫСЫ НЕПАЎТОРНЫЯ
Новік Марыя. Шчыраверная слову: Да 75-годдзя з дня нараджэння Галіны Малажай  21
Міхайлаў Павел. З гісторыі групоўкі беларускіх гаворак                   23
Багамольнікава Наталля. Я тут жыву: Лексіка-семантычная характарыстыка гелонімаў Гомельшчыны. Заканчэнне            26
Бабіч Юрый. “Чорныя косы, чорныя вочы…”: Чорны колер і яго адценні ў творах беларускіх пісьменнікаў. Заканчэнне              29
Абрагімовіч Марына. Чорны: З гісторыі слоў                  32
Арцёмава Вольга. Тэарэтычныя i практычныя асновы складання беларуска-англiйскага фразеалагiчнага тэзаўруса                   34
МЕТОДЫКА І ВОПЫТ
Новік Марыя. Ад простага сказа да складанага: Метадычныя парады і рэкамендацыі (ІX клас). Працяг 42
Праскаловіч Вольга. Змест вучэбных праграм па літаратуры: Тэарэтыка-метадалагічнае абгрунтаванне адбору і структуравання          46
Гаўрош Ніна, Нямковіч Ніна. Абагульнена-асабовыя сказы              50
Саламевіч Алена. Мнемоніка пры вывучэнні беларускай мовы. Заканчэнне    54
Мароз Святлана, Ржавуцкая Марына, Старасценка Таццяна. Дыктант як від практыкавання: Навучальны каменціраваны дыктант               57
Есіс Яўген. Тэматычны кантроль па апавяданні “Алені” Івана Пташнікава (VI клас)       61
Праскаловіч Вольга, Радзевіч Аляксандр, Савіцкая Ірына. Комплексная работа па беларускай мове і літаратуры: Трэці (абласны) этап ХХІХ рэспубліканскай алімпіяды. 2012/13 навучальны год (ІX, Х класы)          63
КАЛІ ЗАКОНЧЫЎСЯ ЎРОК
Маскевіч Алена. “Каціся яечка ды з узгорачка”: Сцэнарый свята                68
НАЦЫЯНАЛЬНАЯ І СУСВЕТНАЯ КУЛЬТУРА
Гаўрылава Ала. Светапоглядная змястоўнасць візуальных формаў фігурных вершаў Сімяона Полацкага 70
Забалотная Ірына, Лявонава Паліна. Беларуская ваенная проза ХХ стагоддзя: нацыянальны і ўніверсальны кантэкст           74
Брыткевіч Дзіна. Музычная форма як структурная аснова кампазіцыйнай пабудовы жывапіснага па­латна 77
Мельнік Кірыл. Познія карціны Міхаіла Савіцкага          81
Горава Галіна. Ноч і цемра: Семантыка чорнага колеру ў творах беларускага станковага жывапісу ХХ ст. 84
Трус Мікола. Філалогія ў сістэме тэхнічнай адукацыі: Прыклад гарманічнага суіснавання 86
Караневіч Кацярына. “Без вывучэння мінулага мы ніколі не зразумеем будучыню”     87
Вынікі ІІ Рэспубліканскага конкурсу навукова-даследчых і творчых работ вучняў 90
 
 
Паэтычная старонка. Віталін З. Памяці Тодара Кляшторнага (6). Пашкоў Г. Сон. “Тры зоркі…”. “Ступаць у чысты снег…” (13). Хутар. Вось табе і маем. “Такая радасць ёсць…”. “Ад былінкі малой…”. “Такое сонца…” (14). Маляўка М. Вясна яшчэ ўсміхаецца здаля (20). Свірка Ю. Верны крэўнаму брацтву (64). Вярцінскі А. Дзівак чалавек (66).
Крытыка і бібліяграфія.Дзятко Д. Слова пра слоўнікі: Пра кнігу “Беларуская анамастычная лексікаграфія: фарміраванне, сучасны стан, вектары развіцця” С. Шахоўскай (37). Даніловіч М. Грунтоўнае даследаванне лексікі беларускай мовы: Пра кнігу “Лексіка беларускай літаратурнай мовы ХІХ – пачатку ХХ ст.: асаблівасці станаўлення і развіцця” І. Гапоненкі (40).
Цікава ведаць. Структурныя кампаненты слоўнікавага артыкула (53).
У метадычную скарбонку. Тэматычны (перыядычны) кантроль (62).
Да ўвагі аўтараў! (10).
Крыжаванка. Сопікава В. Полацк літаратурны (96).
Каляндар памятных датаў і юбілейных дзён на 2013 год: май (28, 49).