"Роднае слова" 7/2016

"Роднае слова" 7/2016

Літаратура і час
Чамярыцкі Вячаслаў. Загадкавыя кніжныя знакі Францыска Скарыны 3
Мойскі Аляксандр. элементарныя законы алгебры ў паэзіі Максіма Танка  7
Шандроха Нона. Дыскурснае асэнсаванне вайны праз трагічны лёс Юрыя Міцкевіча, сына Якуба Коласа 10
Шаладонаў Ігар. Саборны прынцып жыцця і змагання народа ў рамане “Вайна” Уладзіміра Гніламёдава 14
Гурская Алена. “Ім не спявалі маткі калыханкі…”: Тэма “дзеці і вайна” ў беларускай паэзіі 16
Вострыкава Алена. Новыя ракурсы даследавання літаратурнай класікі 19
Лідзянкова Вольга. Традыцыйная раслінная сімволіка ў беларускіх і брытанскіх літаратурных баладах 22
МОВЫ РЫСЫ НЕПАЎТОРНЫЯ
Смольская Таццяна. “Перад людзьмі, небам і вечнасцю будзьце чэснымі і праўдзівымі…”: Інтэрв’ю з Віктарам Краснеем 26
Шур Васіль. Прозвішчы жыхароў маёй малой радзімы. Заканчэнне. 29
Пятрова Наталля. беларуская энергетычная тэрміналогія: Лексіка-семантычны і словаўтваральны аспекты 34
Дзятко Дзмітрый. Лексікаграфія як раздзел мовазнаўства: Тэрміны, праблемы, тыпы слоўнікаў 37
Сцяцко Павел. Онімы пісьменнікаў. Працяг 39
Сіняк Вікторыя. Тэмпаральныя прыметнікі ў тэкстах гадавых справаздач беларускіх, рускіх і нямецкіх фінансавых устаноў 40
Каўрус Алесь. Словы, людзі, час: Лінгвааповеды. Працяг 44
МЕТОДЫКА І ВОПЫТ
Рачэўскі Станіслаў. Сусветная музыка пры вывучэнні беларускай літаратуры 49
Кузьміч Леанід, Серыкаў Рыгор. На ростанях і сцежках краязнаўства 52
Казачэнка Ірына. Тэкстацэнтрычны падыход як неабходная ўмова фарміравання камунікатыўнай кампетэнтнасці вучняў 54
Цывілька Алена. “Жыціе Еўфрасінні Полацкай”: Урок беларускай літаратуры (іх клас) 56
Пшанічная Ларыса. “Збяры Беларусь у сваім сэрцы…”: Тэставыя заданні: Наша літаратура 60
Юсцінская Гюльнара. Чытацкая культура і культура чытання: Рэспубліканскі інтэрнэт-праект 64
КАЛІ ЗАКОНЧЫЎСЯ ЎРОК
Петрашкевіч Марына. Нябесная заступніца Беларусі – Еўфрасіння: Гульня (v – viii класы) 66
Асіповіч Нiна, Рогач Таццяна. “Якіх толькі кветак на свеце няма!..”: Літаратурна-музычная кампазіцыя 68
НАЦЫЯНАЛЬНАЯ І СУСВЕТНАЯ КУЛЬТУРА
Барвенава Ганна. Строй беларускай эліты: рэканструкцыя: Раманскі строй жыхароў Полацкага, Тураўскага і іншых княстваў (іх – хііі стст.). Працяг 71
Лабачэўская Вольга. З гісторыі музеефікацыі гродзенскіх саламяных варотаў і іх атрыбуцыя 77
Сурмачэўскі Ігар. Ружанская святыня 82
Нікіфарэнка Ала. Яйка як аснова архітэктонікі ў сучаснай прасторы біятэку 87
Наколанка Ігар. Эвалюцыя вызначэння здаровага ладу жыцця як элемента культуры грамадства і індывіда 91
In memoriam. “Роднае слова” развіталася з Міхасём Шавыркіным (48).
Наш каляндар. Крыўко М. Жыццё, аддадзенае вывучэнню роднай мовы: Да 90-годдзя з дня нараджэння Анатоля Аксамітава (47).
Патрабаванні да афармлення матэрыялаў (81).
Паэтычная старонка. Пунтус В. Матчына мова (56).
Каляндар памятных датаў і юбілейных дзён: Верасень (13, 21, 95).
Крыжаванка. Целеш Л. “Ну і грай жа, скрыпка…” (96).