"Роднае слова" 1/2015

"Роднае слова" 1/2015

ЛІТАРАТУРА І ЧАС
Бельскі Алесь. “О, горада чароўныя прынады!”: Станаўленне ўрбаністычнага мыслення ў беларускай паэзіі..... 3
Жыбуль Віктар. З паэзіі – у кіно: творчая эвалюцыя Паўлюка Шукайлы             8
Трафімчык Анатоль. Сын эпохі: Драматургія Валянціна Зуба для дзяцей           11
Стасюк Уладзімір. Паэтыка працы ў вершы “Не будзь легкадумным…” Атылы Ёжафа і педагагічнае значэнне твора             15
Трафімук Міраслаў. Ліставанне Піліпа Орліка на фоне тэорыі эпісталярнага жанру. Заканчэнне................................... 17
МОВЫ РЫСЫ НЕПАЎТОРНЫЯ
Міхайлаў Павел. З кагорты полацкіх самародкаў: Іван Волкаў                   21
Каўрус Алесь. “Бацька цяпер працуе, але зараз прыйдзе”: Як ужываем вылучаныя прыслоўі...................................... 26
Пацюпа Юры. Законы рытму і прырода выклічнікаў. Працяг            29
Градзюшка Аляксандр. Кампазiцыйна-стылiстычныя характарыстыкi тэкстаў сучаснай вэб-журналiстыкi Беларусi              34
Галуза Ірына. “Краёвы слоўнік Піншчыны” Язэпа Драздовіча           38
Албут Анастасія. Члянімасць як катэгорыя эпісталярнага тэксту                  42
Мятлушка Ірына. Культурна-тэматычная дамінанта чалавек – сям’я: Асаблівасці функцыянавання ў беларускім і брытанскім наратыўным дыскурсе           45
МЕТОДЫКА І ВОПЫТ
Мароз Святлана. Тэматычныя трэніровачныя практыкаванні па беларускай мове        ................................................. 48
Кныш Антон. Я – мы – яны: сям’я – грамадства – Радзіма: Праект па літаратуры (ХІ клас)............................................. 52
Квецень Валянціна. Знакі прыпынку ў сказах з аднароднымі членамі, выкарыстанне іх у маўленні: Факультатыўныя заняткі па беларускай мове (VIII клас)               57
Набока Ларыса. Сістэматызацыя ведаў па раздзеле “Адасобленыя члены сказа”: Урок беларускай мовы (VIII клас)....... 62
Ліпаева Таццяна. Апавяданне як літаратурны жанр: апавяданне “сябры” Алены Васілевіч: Урок беларускай літаратуры (VI клас)            64
Герцык Аляксандр. Вывучэнне лірыкі Ніла Гілевіча: Традыцыі паэтычнай класікі (XI клас). Заканчэнне......................... 67
КАЛІ ЗАКОНЧЫЎСЯ ЎРОК
Ярмашук Людміла. “Мая Радзіма – Беларусь”: гульня: Пазакласнае мерапрыемства (X – XI клас)................................ 71
НАЦЫЯНАЛЬНАЯ І СУСВЕТНАЯ КУЛЬТУРА
Высоцкая Надзея. Архіўныя матэрыялы пра экспанаты замка Радзівілаў у Нясвіжы    ................................................. 74
Комлік-Ямаціна Настасся. Графічныя сімвалы нябесных багоў старажытнай Беларусі..................................................... 77
Габрусь Тамара. Дамінанты гісторыка-культурнага ландшафту Заслаўя             81
Гусакоў Уладзімір. Радаводнае дрэва беларускай вёскі: Летапіс вёскі Засмужжа Анатоля Статкевіча-Чабаганава 84
Дарохін Павел. Эвалюцыя тэматыкі ў мастацтве карыкатуры БССР 1971 – 1991 гг.     ................................................. 86
Макаўцова Анастасія. Музычныя спектаклі для дзяцей у рэжысёрскім рэпертуары Сусанны Цырук.......................... 89
Іофе Эмануіл. Яго называюць гонарам Беларускага тэатра юнага гледача [Барыс Барысёнак]................................... 93
 
Літаратурны ветразь. Наскавец Міхаіл. “Я нарадзіўся ў Беларусі” (73).
Каляндар памятных датаў і юбілейных дзён на 2015 год. Сакавік (28, 51, 56).
Кола гадоў (61, 70, 80, 95).
Крыжаванка. Рубінчык В. (96).