"Роднае слова" 5/2014

"Роднае слова" 5/2014

ЛІТАРАТУРА І ЧАС
Кабржыцкая Таццяна, Хмяльніцкі Мікалай. Першая сусветная вайна ў літаратуры: “Раскіданы родны край” у творах Алексы Кобеца, Максіма Гарэцкага, Сяргея Пясецкага 3
Трус Мікола. “Вянок” Максіма Багдановіча: прагматычныя коды першавыдання 9
Адамовіч Галіна. “Новая зямля” Якуба Коласа і “Чатыры пары года” Крысціёнаса Данелайціса 12
Ярмоленка Алена. Творчасць Максіма Гарэцкага ў літаратурна-крытычных артыкулах яго сучаснікаў 15
Жыбуль Віктар. Тры Марыі з Белпедтэхнікума, альбо Каму прысвячаў вершы Паўлюк Трус? 18
Бельскі Алесь. Культурна-рэлігійная парадыгма як аснова сучаснага паэтычнага мыслення 21
Хорсун Ірына. Санет 130 Уільяма Шэкспіра: Лінгвістычны аналіз перакладаў Уладзіміра Дубоўкі і Самуіла Маршака 25
МОВЫ РЫСЫ НЕПАЎТОРНЫЯ
Старычонак Васіль. Талент і веды – новаму пакаленню: Да юбілею Аляксея Груцы 29
Груца Аляксей. Семантыка субстантыўных прыслоўяў з прыстаўкай въ- 30
Прыгодзіч Мікалай. “Вялікі слоўнік…” Фёдара Піскунова і кадыфікацыя пазаслоўнікавай лексікі  32
Каўрус Алесь. Увага – загалоўку! 35
Крыўко Мікалай. Адміністратыўны ці адміністра­цыйны? 37
Багамолава Алена. Графіка як крыніца выразнасці мовы мастацкага тэксту 39
Шарэц Юлія. Катэгорыя фазавасці ў беларускай і рускай мовах 44
Жук Юлія, Лобань Наталля. Жаргонная лексіка ў маўленні студэнтаў: Крыніцы папаўнення, шляхі і спосабы ўтварэння 47
МЕТОДЫКА І ВОПЫТ
Рашэтнікава Ніна. Навукоўца, літаратуразнаўца і педагог: Памяці Алены Ленсу 53
Казека Ала. Займальны матэрыял як сродак фарміравання арфаграфічнай пісьменнасці вучняў 54
Гаўрош Ніна, Нямковіч Ніна, Савіцкая Ірына. Аднасастаўныя сказы: Тэсты 55
Мароз Святлана, Ржавуцкая Марына, Старасценка Таццяна. Дыктант як від практыкавання: Кантрольны дыктант. Працяг 61
Локун Валянціна. Я тут жыву і ганаруся роднай старонкай…: [Кніга “Сцяжынкамі радзімазнаўства” Ірыны Буторынай] 65
Собаль Любоў. Роля пазакласнай працы ў выхаванні духоўнасці як найвышэйшай каштоўнасці 69
Зелянко Вольга, Праскаловіч Вольга, Радзевіч Аляксандр, Якуба Святлана. Комплексная работа па беларускай мове і літаратуры: Трэці (абласны) этап ХХХ рэспубліканскай алімпіяды. 2013/14 навучальны год. Заканчэнне 70
Лявоненка Святлана. Рускі самародак, які стаў здабыткам Беларусі: Урок пазакласнага чытання, прысвечаны Уладзіміру Мулявіну (Х клас) 74
НАЦЫЯНАЛЬНАЯ І СУСВЕТНАЯ КУЛЬТУРА
Бароўская Ірына. “Дзе ты, зорка мая, непагасная?..”: Да 110-годдзя з дня нараджэння Адама Русака 77
Сівурава Любоў. Міфарытуальныя функцыі коней у сямейнай абраднасці беларусаў 81
Валатоўская Ніна. Пахавальны абрад беларусаў і ўкраін­цаў: агульнае і адрознае, традыцыі і сучаснасць 84
Налівайка Людміла. Жыццё, напоўненае творчай дзейнасцю: Да 60-годдзя з дня нараджэння мастацтвазнаўцы Яўгена Шунейкі 87
Шунейка Яўген. Развагі крытыка пра былое і сучаснае беларускага мастацтва 88
Габрусь Тамара. Сабор Святога Пятра: з гісторыі стварэння шэдэўра 91
Крытыка і бібліяграфія. Куліковіч У. “Урокі Фёдара Піскунова”: Пра кнігу “Фёдар Піскуноў. Мова як сістэма” (50). Петрушкевіч А. Першы этымалагічны слоўнік прыказак – беларускі: Пра “Этымалагічны слоўнік прыказак” І. Лепешава (52). Сінькова Л. Вучыць вучыцца ў атмасферы творчасці: Пра кнігу “Метадалогія куль­ту­ра­твор­чага развіцця вучняў V – XI класаў” В. Праскаловіч (73). Трус М. Любіць, памятаць, захоўваць: Пра кнігу «“І бачу прой­дзе­ныя далі”: матэрыялы да 100-годдзя Д. К. Міцкевіча» (94). Караневіч К. Гістарычная памяць нацыі – у памяці пра кожнага чалавека: Пра кнігу “Лёс народа – лёс Радзімы” А. Статкевіча-Чабаганава (95).
Паэтычная старонка. Shakespeare W. Sonnet 130 (па-англ., пер. на бел. мову У. Дубоўкі, на рус. мову С. Маршака) (28). Багдановіч М. “Ты быў, як месяц, адзінокі…” (С. Палуяну) (71). Мятліцкі М. “Вы слухалі музыку ночы…” (71). Русак А. Мой край (80).
Каляндар памятных датаў і юбілейных дзён. Ліпень (20, 38, 60).
Крыжаванка. Рубінчык В. (96).