"Роднае слова" 11/2013

"Роднае слова" 11/2013

ЛІТАРАТУРА І ЧАС
Аммон Марына. Матыў фантастычнага падарожжа ў творчасці Вячаслава Адамчыка ................................................... 3
Жыбуль Віктар.“Новым імкненням даць новыя формы…”: Творчая рэалізацыя мастацкага крэда Вацлава Ластоўскага                   6
Плешкунова Алена. Прыёмы стварэння камічнага эфекту ў паэмах “Энеіда навыварат” Вікенція Равінскага і “Тарас на Парнасе” Канстанціна Вераніцына ................................................. 10
Шаладонава Жанна. Хранатоп лесу ў нацыянальна-паэтычнай карціне свету Якуба Коласа і Максіма Рыльскага....... 14
Гарачка Ганна. Таямніца маўчання “Лялькі” Баляслава Пруса          17
Бярозка Аляксандр. “Сведчу, як на святой споведзі”: “Развiтанне з iлюзiямi” Аляксея Карпюка........................ 21
МОВЫ РЫСЫ НЕПАЎТОРНЫЯ
Паўлавец Дзмітрый. “Я роднае мовы не кіну ў нядолі”: Да 130-годдзя з дня нараджэння Вацлава Ластоў­скага        25
Генчэль Герд, Цэлер Патрык. Змешанае маўленне, змешаны дыскурс, тыпы моўцаў: Беларуская і руская мовы і змешанае маўленне ў беларускіх сем’ях. Працяг      ................................................. 29
Ляшчынская Вольга. Катэгорыя працы ў беларускай фразеалогіі              33
Паўлечка Юлія. Пераклад англійскіх фразеалагічных адзінак на рускую і беларускую мовы: Нацыянальна-культурны кампанент             37
Рослік Таццяна. Складаназалежны сказ з даданымі атрыбутыўнымі часткамі: На матэрыяле прадмоўна-пасляслоўнага комплексу Францыска Скарыны і яго паслядоўнікаў.............................. 40
Праконіна Вера. Беларускія слоўнікі эканамічнай тэрміналогіі: гісторыя і класіфікацыя................................ 43
Лапатка Якуб. З лексікону аўсюкоўскай гаворкі               46
МЕТОДЫКА І ВОПЫТ
Шыбайла Зінаіда. Зваротак. Спосабы выражэння зваротка: Урок беларускай мовы (vііi клас).................................... 49
Гарбінская Тарэса. Знакі прыпынку паміж часткамі ў бяззлучнікавых складаных сказах. Працяжнік: Урок беларускай мовы (IX клас)                52
Мароз Святлана, Ржавуцкая Марына, Старасценка Таццяна. Дыктант як від практыкавання: Дыктанты для самакантролю. Заканчэнне                 54
Рачэўскі Станіслаў. Пазакласная праца па беларускай мове: на шляху да новай парадыгмы.................................. 58
Кныш Антон. Педагагічны эксперымент як сродак арганізацыі творчай дзейнасці педагога-даследчыка................... 61
КАЛІ ЗАКОНЧЫЎСЯ ЎРОК
Трач Ганна, Янава Алена. Мікола Гусоўскі: «“Песня пра зубра” – песня пра Беларусь» : Літаратурная гас­цёўня                65
НАЦЫЯНАЛЬНАЯ І СУСВЕТНАЯ КУЛЬТУРА
Статкевіч-Чабаганаў Анатоль. З гісторыі вёскі Засмужжа Любанскага раёна. Працяг..................................................... 72
Кандрацьева Галіна. Да пытання стылістыкі сакральных памяшканняў Нясвіжскага замка XVII – першай трэці XX ст. Заканчэнне                  75
Запартыка Ганна. “З удзячнасцю ўспомніць…”: Да 120-годдзя з дня нараджэння Леанілы Чарняўскай (Гарэцкай). 79
Налівайка Людміла, Шунейка Яўген. Мастакі Беларусі свайму песняру: Прысвячэнне Якубу Коласу....... 84
Ірына Кастылянчанка. Беларуская класіка ў тэатральнай прасторы, або Як інсцэніраваць прозу?.................. 87
Дудзюк Зінаіда. Здань забытага міфа. Працяг                   92
 
Паэтычная старонка. Ластоўскі В. Сабор св. Марка ў Венецыі. На оды Гарацыя. Зорнік (9). Швед В. Дзесяць запаведзяў (54). Багамолава А. “…Каб пачуць твой голас…”, “Сумёт суму растае…”, “Ты прачнешся рана-рана…”, “…Якая прага…” (70), “Безнадзейна-надзейны…”, Сустрэча на адвітанне (71).
Літаратурны ветразь. Багамолава А. “Дзе таполі трымаюць нябёсаў сінь…” (70).
Лінгвістычны досвед.Сцяцко П. Маятнік, ківач (36).
Каляндар памятных датаў і юбілейных дзён на 2014 год: Студзень (78, 83).
Крыжаванка. Мацвеева Я. Якуб Колас і Янка Купала (96).
Увага! Конкурс! (39).