"Роднае слова" 5/2013

"Роднае слова" 5/2013

ЛІТАРАТУРА І ЧАС
Ліякумовіч Цімафей. Максім Багдановіч – вястун і пракладчык новых літаратурных шляхоў  3
Жыбуль Віктар. “Маланкі красаліся з воч…”: Жыццё і творчасць Апанаса Атавы 6
Трус Мікола. “Зачараваныя на Усход”: украінскі літаратурны рух у Польшчы 1920 – 1930-х гг.  10
Андрэева Алеся. Асіметрыя паўсядзённасці ў прозе Франца Сіўко 14
Падліпская Зоя. “Вернасць роднаму слову, вернасць роднай зямлі”: Інтэрв’ю з пісьменнікам Навумам Гальпяровічам 16
Аўдоніна Таццяна. Францыск Скарына: шлях служэння Радзіме і народу: Асоба асветніка ў сучаснай драматургіі 20
Бурдзялёва Ірына. Даследаванне вытокаў: Зборнік “Шляхамі да беларускасці” Міколы Хаўстовіча 23
МОВЫ РЫСЫ НЕПАЎТОРНЫЯ
Каўрус Алесь. Слова пра дзеясловы: Паводле слоўнікаў і тэкстаў 27
Лепешаў Іван. Пра слоўнік фразеалагізмаў з твораў Якуба Коласа. Працяг 31
Багамолава Алена. Лексіка-сінтаксічныя адметнасці драматургічнага падстылю 35
Аўчыннікава Ганна. Утварэнне асабовых назоўнікаў усходнеславянскіх і польскай моў: Супольныя рысы і адметнасці 38
Груца Аляксей. Пра паходжанне голасу як сродку маўлення 42
Рогалеў Аляксандр. Вытокі наймення горада Ігумен 44
МЕТОДЫКА І ВОПЫТ
Новік Марыя. Ад простага сказа да складанага: Метадычныя парады і рэкамендацыі (ІХ клас). Працяг 48
Гаўрош Ніна, Савіцкая Ірына. Інфінітыўныя сказы 53
Мароз Святлана, Ржавуцкая Марына, Старасценка Таццяна. Дыктант як від практыкавання: Дыктанты для самакантролю 56
Воюш Інга. Маўр-Дзя-Дун і Дэздэмона: Вывучэнне творчасці Янкі Маўра з выкарыстаннем магчымасцей сеціва 59
Бельскі Алесь. Святло чалавечнасці: Да 100-годдзя з дня нараджэння акадэміка Васіля Івашына 62
Булаўкіна Ірына. Тэкстаўтваральная і сэнсава-стылістычная роля прыметніка: Лінгваметадычны аспект 68
КАЛІ ЗАКОНЧЫЎСЯ ЎРОК
Шырвель Алена. Наш доўг – наша памяць: Сцэнарый класнай гадзіны (VI – VIII класы) 73
НАЦЫЯНАЛЬНАЯ І СУСВЕТНАЯ КУЛЬТУРА
Коўрык Аксана. 76Кніга, што вяртае нас да саміх сябе
Нячаева Галіна. Рукапісныя помнікі – сведкі іканапіснай традыцыі Веткі. Заканчэнне 79
Габрусь Тамара. Манумент Перамогі – крышталізацыя вечнасці 84
Лабада Таццяна. Інтэрактыўная праца з наведвальнікамі Літаратурнага музея Максіма Багдановіча: З вопыту работы 87
Вашкевіч Таццяна. Беларускае скрыпічнае мастацтва вуснай традыцыі ў культурнай прасторы Гродзеншчыны ў XIX – XX стст. 90
Сцяжко Наталля. “Быць пачутым…”: Амерыканскае дакументальнае кіно на беларускім экране 94
 
In memoriam. Фёдар Піскуноў (47).
Паэтычная старонка. Атава А. Іду з жніва… Ноч. Дарогаю (9). Лось Е. Памяці Янкі Маўра (59). Кебіч Л. Прадвызначэнне. Ты пакліч (95).
Літаратурны ветразь. Кебіч Л. “Родным словам Радзіме служыць” (95).
Лінгвістычны досвед. Сцяцко П. Пазоўнік, ісцец (41).
Крытыка і бібліяграфія. Шур В. Глыбока і ўсебакова пра камічнае: Пра манаграфію “Вербальныя сродкі камічнага ў беларускай драматургіі: канец XVI – пачатак XX ст.” В. Рагаўцова (45). Прыгодзіч М. І доўжыцца няхай шчасліва новы дзень…: Пра зборнік артыкулаў “Перад змярканнем” І. Лепешава (46).
Каляндар памятных датаў і юбілейных дзён. Ліпень (19, 26).
Крыжаванка. Сопікава В. Кніга Беларусі (96).