"Роднае слова" 9/2010
Спампаваць ў фармаце PDF

"Роднае слова" 9/2010

Літаратура і час
Захаранка Мікола. “Песня пра зубра” Міколы Гусоўскага ў кантэксце культуры еўрапейскага адраджэння
Дзюкава Эла. Усходнеславянскія паломніцкія тэксты: “Хараграфія…” Ансельма Поляка ў перакладзе Андрэя Рымшы
Багдановіч Ірына. “Гэта – вобразы краіны Беларусі роднай…”: Да 100-годдзя першага зборніка вершаў Якуба Коласа “Песні-жальбы”
Шаладонава Жанна. Семантыка вобраза дарогі ў творах Якуба Коласа
Мацюхіна Таццяна. Імпрэсіяністычныя тэндэнцыі ў паэзіі Максіма Багдановіча
Студзенка Таццяна. “Цаліною” Цішкі Гартнага
Саламевіч Янка. Псеўданімы і крыптанімы Цішкі Гартнага
Штэйнер Іван. Светлы сум Міколы Сурначова
Жылевіч Вольга. Мастацкі свет Жана-Мары Леклезіё     
Трус Мікола. “Рыцар святога Грааля”: Цярністыя шляхі Леаніда Мосендза
Мосендз Леанід. “Мы будзем, хоць бы нас і не было”: Вершы (пер. М. Труса)
Лявонава Ева. Рамана-германская філалогія на кафедры замежнай літаратуры БДУ: Гісторыя, стан, перспектывы
 
Мовы рысы непаўторныя
Гапоненка Ірына. Этнонімы ў беларускай мове ХІХ – пачатку ХХ ст.
Кавалёва Іна. З думкай пра арыгінал: Беларускія кампазіты ў перакладзе на нямецкую мову
Палашкевіч Святлана. Беларускія антрапанімічныя слоўнікі: тыпалагічны аспект
Сотнікава Таццяна. Імёны беларускага народнага календара з характарыстычным кампанентам
Каўрус Алесь. “І так, бывала, наясіся…”: Ужыванне дзеясловаў наесціся, пад’есці, з’есці, паесці
 
Методыка і вопыт
Іўчанкаў Віктар. Беларускі правапіс у апорных схемах: Правапіс некаторых марфем. Працяг
Савіцкая Ірына. Беларускі правапіс: дыдактычны матэрыял. Працяг
Дзятко Дзмітрый, Радзіваноўская Наталля, Урбан Вольга. Беларускі правапіс і граматыка: тэорыя і заданні для школьнікаў. Працяг
Апацкая Таццяна. Драматычны лёс ахвяр сусветных войнаў. Няздзейсненыя мары старэйшага пакалення аб шчасці: Урок беларускай літаратуры па рамане “Пошукі будучыні” Кузьмы Чорнага ў Х класе
Хвясюк Ірына. Біблія. Новы Запавет. Вывучэнне “Прытчы пра блуднага сына”: Урок беларускай літаратуры ў VI класе
Мароз Святлана, Ржавуцкая Марына. Сачыненне-апавяданне з апісаннем памяшкання: Урок развіцця маўлення
Багамолава Алена. Месяц у паэтычным шматгранніку: Лінгвістычны аналіз верша “Квадры” Адама Глобуса
Несцяровіч Сяргей. Літаратурны дыктант: Біяграфія і творчасць Васіля Быкава (ХІ клас)
Кныш Антон. Патрыятычнае і нацыянальнае выхаванне як асноўныя аспекты фарміравання дзяржаўнай ідэалогіі: На прыкладзе вывучэння беларускай літаратуры ў IX класе
 
Калі закончыўся ўрок
Разумейчык Людміла, Собаль Аксана. Зямля пад белымі крыламі: Сцэнарый школьнага свята-фестывалю
 
Нацыянальная і сусветная культура
Статкевіч-Чабаганаў Анатоль. Сыцько герба “Астоя”
Сідаровіч Людміла. Славутыя імёны Полацка
Мацевасян Алена. З гісторыі Дзяржаўнага літаратурнага музея Янкі Купалы: Да 65-годдзя з дня заснавання
Гулак Анастасія. Праблемы вывучэння міфалогіі ў сучаснай фалькларыстыцы
Катовіч Аксана. Сімволіка структурных адзінак сутак у міфапаэтычнай спадчыне беларусаў
Шаранговіч Наталля. “Першы крык душы самы шчыры” [Уладзімір Крываблоцкі]
Ваніцкая Ніна. “У імя будучыні, у імя жыцця”: Дзень беларускага пісьменства ў Хойніках
Паэтычная старонка. Сурначоў М.У стоптаным жыце. Мосендз Л. “Наўкола нас таемнасці туман…”. Мой шпіталь. “Загуў матор у высакосці…”. “Ноч восеньская… Шчырасці мінутка…”. “І сам закон наўпрост дакладных ліній…”. Мы былі…
Каляндар памятных датаў і юбілейных дзён на 2010 год: Лістапад
Сканворд. Сівы С.