"Роднае слова" 1/2013

"Роднае слова" 1/2013

Падліпская Зоя. Бясцэнны духоўны скарб 3

ЛІТАРАТУРА І ЧАС

Жыбуль Віктар. “У самым нязначным… можна знайсьці шмат цікавага”: Жыццё і творчасць Хмаркі (Наталлі Панамаровай) 4
Шамякіна Таццяна. Аповесць “Непаўторная вясна” Івана Шамякіна: Дыялектыка аўтабіяграфізму і гістарызму 8
Трус Мікола. Максім Танк і ўкраінская літаратурная група “Танк”: тыпалогія, кантакты, рэцэпцыя 14
Навумовіч Уладзімір. Гімн землякам – “Давыд-гарадоцкія каноны” Георгія Марчука 19
Гніламёдаў Уладзімір, Гарадніцкі Яўген. Прырода, Радзіма, жыццё…: Лад паэзіі Міхася Пазнякова 21
Бічэль Данута. “На высокім цярпенні згару”: Вершы 24
Гальпяровіч Навум. “Вучуся век роднаму слову я ў ціхіх лугоў і палёў…”: Вершы 26
Марціновіч Алесь. Смех – справа сур’ёзная: Творчыя набыткі Юліі Зарэцкай 28

МОВЫ РЫСЫ НЕПАЎТОРНЫЯ

Міхайлаў Павел, Фацеева Святлана. Аўтарытэтны вучоны і педагог: Да юбілею Анатоля Бардовіча 31
Супрунчук Мікіта. Нестандартныя значэнні дзеепры­слоўяў у беларускай мове 32
Неардынарная асоба, таленавіты педагог, прызнаны навуковец: Мікалаю Прыгодзічу – 60 36
Кісель Алена. Асаблівасці функцыянальнай семантызацыі / характарызацыі асабовых займеннікаў: На матэрыяле паэтычных тэкстаў Дануты Бічэль 37
Садоўская Анжаліка, Кіслая Надзея. Сяброўства, дружба ў моўнай карціне свету беларусаў 40
Груца Аляксей. Адвербіялізацыя і яе трансфармацыя ў беларускай мове 43
Рогалеў Аляксандр. З тапаніміі Лагойскага раёна 45
Павільч Аляксандр. Нямецкія і польскія запазычанні ў лінгвакультурнай прасторы Беларусі: Камунікатыўныя асаблівасці функцыянавання 47
Лапуцкая Ірына. З чаго складаецца каляндар? 50

МЕТОДЫКА І ВОПЫТ

Бут-Гусаім Святлана. Ад простага сказа да складанага: Метадычныя парады і рэкамендацыі (ІХ клас). Працяг 52
Міхайлаў Павел, Фацеева Святлана. Педагагічнае майстэрства Клары Панюціч 56
Гаўрош Ніна, Нямковіч Ніна. Аднасастаўны сказ як асобая сінтаксічная канструкцыя. Працяг 57
Саламевіч Алена. Мнемоніка пры вывучэнні беларускай мовы. Працяг 60
Мароз Святлана, Ржавуцкая Марына, Старасценка Таццяна. Дыктант як від практыкавання: Навучальны выбарачны дыктант. Працяг 64
Дзятко Дзмітрый. Слова пра Кіма Скурата 68
Лявоненка Святлана. Правапіс прыстаўных і ўстаўных зычных: Урок беларускай мовы (V клас) 69
Дзмітрыенка Алена. Малая радзіма ў светлых колерах лірыкі: Урок беларускай літаратуры (XI клас) [Яўгенія Янішчыц] 71

КАЛІ ЗАКОНЧЫЎСЯ ЎРОК

Салянка Людміла. “Ідзе Каляда, калядуючы…”: Сцэнарый тэатралізаванага прадстаўлення 73

НАЦЫЯНАЛЬНАЯ І СУСВЕТНАЯ КУЛЬТУРА

Статкевіч-Чабаганаў Анатоль. Яўлалія Паўлаўна Казановіч з роду Казановічаў герба “Гржымала” 75
Пацыенка Святлана. Духоўная культура магнатаў Вялікага Княства Літоўскага. Заканчэнне 79
Конанава-Грыгалец Ганна. Выяўленчая функцыя святла ў жывапісе беларускіх мастакоў Вітольда Бялыніцкага-Бірулі і Фердынанда Рушчыца 82
Ялатамцава Ірына. Рэлігійны жанр у беларускай кераміцы 86
Косцін Дзмітрый. Тэлевізійная рэклама ў Беларусі: этапы развіцця 89
Коўрык Аксана. Рэчы ў культуры і ў цывілізацыйным полі: Некаторыя меркаванні пра іх прыроду і прызначэнне 93

Паэтычная старонка. Хмарка [Панамарова Н.]. Ты ўзбудзіў. “З яснай вераю…”. “Я згаджуся…” (7). Маланюк Я. Два вершы на адну тэму. “Напружаны, нязломна-горды…”. Зямная мадонна (пер. М. Труса) (18). Бічэль Д. А на Палессі (24). У полацкай Сафійцы. Лёс. Наш край уваскрасае вясной. І не ўводзь нас у спакусу. Нязгода (25). Гальпяровіч Н. “Зямля мая, з табой я не адзін…”. Памяці сяброў (26). “Вучуся век роднаму слову…”. “Без веры жыць – пакутна існаваць…”. “За ракою азваўся драч…”. “Апошняе каханне, бы восеньскі туман…”. “Каго на досвітку гукаюць…”. “Хто вытрымае вечнасці іспыт?”. “Вечар з ранкам уступяць у змову…”. “Нажом старым адрэжу хлеба лусту…” (27).
Крытыка і бібліяграфія. Вострыкава А. Славацкі “дзённік” Янкі Купалы: Пра кнігу “Янка Купала ў Славакіі” М. Труса (30).
Цікава ведаць. Каляда (74).
Каляндар памятных датаў і юбілейных дзён на 2013 год: Сакавік (55, 72).
Крыжаванка. Рубінчык В. (96).