"Роднае слова" 4/2016

"Роднае слова" 4/2016

ЛІТАРАТУРА І ЧАС
Жыбуль Віктар. Бядуліха: Марыя Плаўнік – жонка Змітрака Бядулі 3
Брадзіхіна Ала. “Ты звіла навекі гняздо ў маім сэрцы…”: Мастацкія адметнасці інтымнай лірыкі Змітрака Бядулі 8
Фіцнер Таццяна. Жаночыя вобразы рамана “Крыж міласэрнасці” Валянціны Коўтун праз прызму “жаночага чытання”: вобраз Цёткі 12
Лаппо Марыя. Сацыякультурныя рэаліі XX ст. і мастацкая прастора рамана “Хрыстос прызямліўся ў Гародні” Уладзіміра Караткевіча 16
Бельскі Алесь. “…Запісы для сябе і гісторыі”: Дзённікі сучасных беларускіх паэтаў: традыцыйнае і наватарскае 21
МОВЫ РЫСЫ НЕПАЎТОРНЫЯ
Ермакова Алена. Чалавек не ўзнікае так – ён збываецца, адбываецца…: Да юбілею Вольгі Ляшчынскай 26
Ляшчынская Вольга. Сімволіка кампанента і культурны складнік семантыкі фразеалагізма 28
Шаршнёва Вольга, Ячмянёва Ірына. Беларускае слова стала сэнсам яго жыцця: Да 75-годдзя Мікалая Абабуркі 31
Зелянко Сяргей. Інтэртэкст на ўроках роднай мовы: У творчай лабараторыі журналіста 33
Чахоўская Таццяна. Фонастылістычныя варыянты на ўзроўні фанетычнага слова 37
Масленікава Святлана. Беларускія прыказкі з кампанентамі-германізмамі 40
Арцёмава Вольга. Тыпы дэйксіса і сродкі яго выражэння ў беларускай і англійскай мовах 43
Сцяцко Павел. Онімы пісьменнікаў. Працяг 46
Каўрус Алесь. Словы, людзі, час: Лінгвааповеды 47
МЕТОДЫКА І ВОПЫТ
Пшанічная Ларыса. “Збяры Беларусь у сваім сэрцы”: Тэставыя заданні 51
Старасценка Таццяна. Рознаўзроўневыя заданні па беларускай мове: Прыслоўе 55
Шульга Наталля, Чэрнікава Наталля. Знакі прыпынку ў складаных сказах з рознымі відамі сувязі частак: Інтэграваны ўрок (ІХ клас) 57
Ермаловіч Ала. Падрыхтоўка да сачынення – апісання памяшкання 59
Зелянко Вольга, Караткевіч Вячаслаў, Праскаловіч Вольга, Радзевіч Аляксандр, Якуба Святлана. Комплексная работа па беларускай мове і літаратуры: Трэці (абласны) этап ХХХІІ рэспубліканскай алімпіяды. 2015/16 навучальны год 62
КАЛІ ЗАКОНЧЫЎСЯ ЎРОК
Дашкевіч Алена. Боль і трагедыя Чарнобыля: Пазакласнае мерапрыемства (ІХ – Х класы) 66
Саўко Алена. Гуканне вясны: Сцэнарый абраду (ІХ – ХІ класы) 70
НАЦЫЯНАЛЬНАЯ І СУСВЕТНАЯ КУЛЬТУРА
Барвенава Ганна. Строй беларускай эліты: рэкан­струкцыя 72
Сівіцкі Уладзімір. Функцыянальная семантыка Грамніц у ранневеснавым народным календары беларусаў. Заканчэнне 79
Красулін Вячаслаў. Да пытання метадалагічнай асновы рэвіталізацыі валачобнай абраднасці Падзвіння: Досвед Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта культуры і мастацтваў 82
Горава Галіна. Генезіс снабачанных вобразаў космасу Язэпа Драздовіча 86
Налівайка Людміла, Шунейка Яўген. Ад Гродна да Парыжа: Да 150-годдзя з дня нараджэння Льва ­Бакста 91
 
 
In memoriam. Ніл Гілевіч: “Мой усім вам паклон зямны…” (25).
Наш каляндар. Творчыя вёрсты Міхася Рудкоўскага (20).
Паэтычная старонка. Гілевіч Н. Жыта, сосны і валуны (21). Караткевіч У. Эмігранты (63).
Крытыка і бібліяграфія. Стралец М. Новае выданне ў айчыннай культуралогіі: Пра кнігу “Происхождение культуры человечества и её развитие в первобытную эпоху” М. Шчаўлінскага. (95).
Каляндар памятных датаў і юбілейных дзён на 2016 год. Чэрвень (19, 45).
Крыжаванка. Целеш В. Красавіцкі карагод (96).
Умовы апублікавання вынікаў дысертацыйных даследаванняў (56).
Патрабаванні для афрмлення матэрыялаў (85).
Удакладненне (65).