"Роднае слова" 12/2015

"Роднае слова" 12/2015

Падліпская Зоя. Заставацца і надалей шчырымі сябрамі выдання! 3
Літаратура і час
Трус Мікола. Максім Багдановіч і рэвалюцыя 1905 – 1907 гг.: Штрыхі да біяграфіі паэта 4
Мікуліч Мікола. Шляхі і пожні: Уладзімір Гніламёдаў – вучоны, пісьменнік, асоба… 9
Калядка Святлана. Спосабы арганізацыі эмацыянальнай прасторы паэтычнага тэксту Максіма Танка 13
Сабуць Аліна. “Пазаві мяне, Божа!”: Траекторыя руху душы-гераіні ў паэзіі Галіны Тварановіч 16
Пятроўская Таццяна. Адлюстраванне гендарных стэрэатыпаў у сучаснай дзіцячай літаратуры 19
Трафімук Міраслаў. Новалацінскія вершаваныя творы Ірынея Фалькоўскага 22
Мовы рысы непаўторныя
Лемцюгова Валянціна. «Слоўнік мовы “Нашай Нівы”» ў кантэксце нацыянальнага адраджэння 26
Дзятко Дзмітрый. Марыя Карнеева-Петрулан: асоба ў беларускай лінгвістыцы 30
Каўрус Алесь. Прозвішчы знакамітых і звычайных людзей: Чытаючы публікацыі Паўла Сцяцко. Закан­чэнне 33
Макітрук Святлана. Найменні з кампанентамі гроши і грошъ: Анамасіялагічны аспект 36
Жылевіч Вольга. Структурна-семантычныя сродкі выражэння прыналежнасці ў французскай і беларускай мовах 39
Прыгодзіч Мікалай. З увагай да моўнай рэчаіснасці: Слова пра Браніслава Плотнікава 42
Рагаўцоў Васіль. З клопатам пра адметнасць роднай мовы [Проза Алеся Ветаха] 44
Методыка і вопыт
Рачэўскі Станіслаў. Урокі беларускай мовы і літаратуры: Практыкаарыентаванасць 48
Есіс Яўген. Электронныя адукацыйныя рэсурсы на ўроках-лекцыях па беларускай літаратуры 51
Дзмітрыенка Алена. Загадка Максіма Багдановіча: Урок беларускай літаратуры (VIII клас) 55
Казачэнка Ірына. Падрыхтоўка да вуснага выказвання і водгуку: Факультатыўныя заняткі 58
Лойша Таццяна. Тэматычныя групы сказаў: Зіма. ­Працяг 61
Старасценка Таццяна. Рознаўзроўневыя заданні па беларускай мове: Лічэбнік 62
Нацыянальная і сусветная культура
Думін Станіслаў. Казанне пра род князёў Глінскіх. Заканчэнне 65
Налівайка Людміла, Шунейка Яўген. Мастацкая спадчына Аскара Марыкса: Да 125-годдзя з дня нараджэння народнага мастака Беларусі 68
Жыбуль Віктар. Пуцявіны і палотны Цфаніі Кіпніса 71
Трапянок Уладзімір. Шанаваць здабытае, памятаць, каб не паўтарылася: Адлюстраванне тэмы Вялікай Айчыннай вайны ў перадачах Беларускага радыё. Заканчэнне 74
Ляшковіч Алена. Навуковая канцэпцыя літаратурна-дакументальнай экспазіцыі Купалаўскага мемарыяльнага запаведніка “Ляўкі” 77
Трус Мікола. Славацкімі шляхамі Янкі Купалы: Ждзяр і Высокія Татры. Заканчэнне 81
Юйнін Чжан. Новыя аспекты творчага дыялогу культур: З вопыту правядзення выстаў кітайскіх жывапісцаў на пачатку 2010-х гг. 84
 
 
Крытыка і бібліяграфія. Кавалёва А., Шур В. Навукова і сур’ёзна пра гумар і сатыру ў драматургіі: Манаграфія “Вербальныя сродкі камічнага ў беларускай драматургіі” В. Рагаўцова (47). Cавіцкая І. Пра новы арфаграфічны слоўнік З. Бадзевіч (64).
Лінгвістычны досвед. Сцяцко П. Дабранак, дабрыдзень, дабранач (46).
Каляндар памятных датаў і юбілейных дзён на 2016 год. Люты (18, 35).
Каляндар памятных датаў на 2016 год: Кола гадоў (43, 57, 83).
Паказальнік матэрыялаў, змешчаных у часопісе за 2015 г. (88).
Песню бярыце з сабою. Цыбульскі К., Раманаў Т. Пяюць “Ра­дзімічы” для вас! (96).