"Роднае слова" 5/2011
Спампаваць ў фармаце PDF

"Роднае слова" 5/2011

ЛІТАРАТУРА І ЧАС
Андраюк Серафім. Вайною народжаны: Роздум над творчасцю Барыса Сачанкі
Жураўлёў Васіль. Літаратурна-публіцыстычнае слова Якуба Коласа пра мову і пісьменніцкае майстэрства
Несцяровіч Вольга. Свет гармоніі і прыгажосці ў творах Васіля Віткі
Шынкарэнка Вольга. “Я не склаў сваю лепшую песню…”: Жыццёвыя і творчыя дарогі Міхася
Башлакова
Трус Мікола. Аляксандр Алесь і Максім Багдановіч: Радасць і журба ўкраінска-беларускага творчага пабрацімства
Алесь Аляксандр. “З журбою радасць абнялася…”: Вершы (пер. М. Труса)
Анапрэенка Наталля. Канцэпцыя чалавека і прыроды ў творчасці Максіма Багдановіча і Баляслава
Лесьмяна
Дзічкоўская Наталля. Паэтыка экфрасiса ў аповесці “Лабiрынты” Вацлава Ластоўскага
Саламевіч Янка. Настаўнікі Алега Лойкі

МОВЫ РЫСЫ НЕПАЎТОРНЫЯ
ПІСКУНОЎ ФЁДАР. СЛЕД ВАЎЧЫШЧЫ ЦІ ВАЎЧЫШЧА?: НАЗОЎНІКІ МУЖЧЫНСКАГА РОДУ З СУФІКСАМІ -ІШЧ-А (-ЫШЧ-А), -ІСК-А (-ЫСК-А)
Багамолава Алена. Сістэмныя адносіны ў лексіцы як крыніца экспрэсіўнасці мовы мастацкага стылю
Сачанка Святлана. Мясцовая лексіка з твораў Максіма Гарэцкага i Барыса Сачанкі ў дыялектных
слоўніках
Каўрус Алесь. Карэктызмы-рэдактызмы, або Як робім праўкі: З назіранняў рэдактара і навукоўцы.
Заканчэнне
Садоўская Анжаліка. Каханне ў моўнай карціне свету беларусаў
Лапуцкая Ірына. Знічка: З гісторыі слоў

МЕТОДЫКА І ВОПЫТ
Іўчанкаў Віктар. Гукапіс маўлення, ці Правапіс прыназоўнікаў, злучнікаў, часціц, выклічнікаў, падзыўных, гукапераймальных і іншых слоў. Працяг
Васілевіч Святлана. Тэст па беларускай мове
Кандратовіч Алена. “Любі, шануй, ведай роднае слова!”: Урок беларускай мовы ў V класе
Мартынкевіч Святлана. Тыпалогія практыкаванняў па фарміраванні камунікатыўнай кампетэнцыі вучняў. Заканчэнне
Ляшук Вера. Вывучэнне творчасці Аляксея Дударава ў выпускным класе
Праскаловіч Вольга. Азбука вершаскладання: На матэрыяле вучэбнага дапаможніка “Беларуская літаратура. 7 клас”

КАЛІ ЗАКОНЧЫЎСЯ ЎРОК
Станішэўская Часлава, Юрчук Ірына. “Жыві і помні…”: Літаратурна-музычная кампазіцыя

НАЦЫЯНАЛЬНАЯ І СУСВЕТНАЯ КУЛЬТУРА
Статкевіч-Чабаганаў Анатоль. Карыбуты-Дашкевічы герба “Карыбут”
Содаль Уладзімір. Настальгічныя лісты з Польшчы: Выбранае з перапіскі Уладзіміра Содаля і Янкі Тарчэўскага. 1981 – 2000 гг. Заканчэнне
Саламевіч Алена. Адукацыя на Валожыншчыне: Пачатак стварэння нацыянальнай школы. Працяг
Елатомцава Ірына. “Нясіце народу прыгажосць і не патрабуйце ўзнагароды”: Да 125-годдзя беларускага мастака Мікалая Міхалапа. Працяг
Галубовіч Аляксандра. Беларускі плакат “эпохі застою”: ад таталітарызму да андэграўнду
Шаранговіч Наталля. Археалогія жывапісу [Наталля Залозная]
Шапран Наталля. Навукоўца, мастак, патрыёт: Да 75 годдзя Віктара Шматава
Загадкі псеўданімаў. Саламевіч Я. Аляксей Русецкі
Крытыка і бібліяграфія. Старасценка Т. У пошуку слова: Пра кнігу “Да свайго слова: Пытанні культуры мовы” А. Каўруса Валодзіна Т. Новае слова ў айчыннай этнафразеалогіі: Пра кнігу “Фразеалагізмы з кампанентам-арнітонімам у беларускай мове: этналінгвістычны аспект” А. Садоўскай Прыгодзіч М. Ад слова дыялектнага да слова паэтычнага: Пра кнігу “Паэтыка беларускай літаратуры XVI – XIX стст.” М. Абабуркі
У метадычную скарбонку. Яленскі М. Заканамернасці засваення беларускай мовы і маўлення
Літаратурны ветразь. Нафрановіч А. “Як колас у жытнёвым полі…”
Паэтычная старонка. Алесь А. Астры (пер. М. Багдановіча) “Фіялкі сляпы прадае…”. “Ў небе жаўрукі віюцца…”. “З журбою радасць абнялася…”. Лебедзь
Каляндар памятных датаў і юбілейных дзён на 2011 год: ліпень
Крыжаванка. Карпыза І.
Да ўвагі аспірантаў