"Роднае слова" 4/2015

"Роднае слова" 4/2015

ЛІТАРАТУРА І ЧАС
Трус Мікола. Невядомая публікацыя вершаў Тараса Шаўчэнкі ў перакладах Максіма Багдановіча................................. 3
Жыбуль Віктар. Аўтабіяграфізм і яўрэйская тэматыка ў творчасці Ізраіля Плаўніка    ................................................... 8
Андрэева Алеся. Існаванне на “памежжы” ў творчасці Віктара Казько                  11
Падстаўленка Віталь. “Той, хто робіць добрае, – ніколі не знікае”: казкі Аляксея Дударава..................................... 14
Бельскі Алесь. Жыў на свеце паэт…: Пра асобу і творчасць Леаніда Трубача      ................................................. 18
Акушэвіч Андрэй. Біблейская аснова ў вершатворчасці Францыска Скарыны     ................................................. 21
Пацюпа Юры. Законы рытму і прырода выклічнікаў: Разнастайнасць у адзінстве        ................................................. 25
МОВЫ РЫСЫ НЕПАЎТОРНЫЯ
Каўрус Алесь. Слова – дзеяслову: Па старонках твораў Кузьмы Чорнага            32
Старасценка Таццяна. Няўласна-простае маўленне як маркёр унутранага дыялогу     ................................................. 37
Барковіч Аляксандр. Рэлігійны дыскурс інтэрнэту          40
Трухан Юлія. Лексіка-семантычная класіфікацыя беларускіх і рускіх дзеясловаў з другасным ментальным значэннем                45
Арцёмава Вольга. Канцэптуалізацыя тэмпаральнага кантынууму ў фразеалогіі беларускай і англійскай моў....... 49
Шабовіч Мікалай. Малініць – наземіць: Аказіянальная лексіка 20 – 30-х гг. ХХ ст.      ................................................. 52
МЕТОДЫКА І ВОПЫТ
Булаўкіна Ірына. Тэкстаўтваральная, сэнсава-стылістычная роля прыслоўя: Лінгваметадычны аспект............. 54
Кныш Антон. “Я хачу, каб вякі чорных асаў спалілі пра­клёнам…”: Праект па літаратуры (Х клас).................... 59
Валочка Ганна, Якуба Святлана. Асоба ў лінгваметодыцы: Да 85-годдзя з дня нараджэння Васіля Протчанкі.... 62
Паўлавец Дзмітрый, Чайкова Святлана. Сінтаксіс і пунктуацыя: Тэст на ўроку         ................................................. 68
Зелянко Вольга, Караткевіч Вячаслаў, Радзевіч Аляксандр, Якуба Святлана. Комплексная работа па беларускай мове і літаратуры: Трэці (абласны) этап ХХХI рэспубліканскай алімпіяды. 2014/15 навучальны год (ІХ клас)                   68
КАЛІ ЗАКОНЧЫЎСЯ ЎРОК
Чывель Аксана. Жыву ў Беларусі – і тым ганаруся: Патрыятычна-выхаваўчая гульня (VII – IX класы)........................... 71
Шушкевіч Лілія. Доўгая дарога да Перамогі: Гульня-віктарына (Х – ХI класы) ................................................. 73
НАЦЫЯНАЛЬНАЯ І СУСВЕТНАЯ КУЛЬТУРА
Наркевіч Наталля. Мастацтва афармлення кнігі металічнымі аздобамі на Беларусі ў XIV – XVIII стст. ........................ 76
Думін Станіслаў. Ардынскія царэвічы ў Вялікім Княстве Літоўскім. Працяг        ................................................. 80
Габрусь Тамара. Лёс драўляных шэдэўраў: праблема аховы помнікаў традыцыйнага айчыннага дойлід­ства................. 85
Сурмачэўскі Ігар. Пацеры Вайны. Жыцькава: Успаміны Любові Пятроўны Балтынскай: 1941 – 1944............ 89
Лі Ма. Каларыт у жывапісе Кітая XX стагоддзя                 92
 
Паэтычная старонка. Шаўчэнка Т. Н. И. Костомарову, В неволе (пер. на рускую М. Багдановіч) (7). Кірэенка К. Наш бор (56). Зуёнак В. Купала (69).
На кніжную паліцу. Міхайлаў П. Пра Яўхіма Карскага сцісла, навукова, займальна: Пра кнігу “Яўхім Карскі: Бацька навуковага беларусазнаўства” Д. Дзятко (43).
Каляндар памятных датаў і юбілейных дзён на 2015 год. Чэрвень (13, 48, 95).
Крыжаванка. Целеш Л. Крыжаванка “Ў” (“У” кароткае) (96).