"Роднае слова" 12/2014

"Роднае слова" 12/2014

Падліпская Зоя. “Да ўсіх, хто даражыць родным ­словам”                   3
ЛІТАРАТУРА І ЧАС
Сабуць Аліна. Зоркі і месяц у “пейзажах душы” Максіма Багдановіча                  4
Мышкавец Ірына. Новыя звесткі да біяграфіі Андрэя Кабанава, настаўніка паэта: У энцыклапедыю “Максім Багдановіч”              8
Трафімчык Анатоль. Падзел Беларусі 1921 года ў паэтычным асэнсаванні Алеся Дудара......................................... 10
Запартыка Марына. Эпісталярый як крыніца звестак пра Адама Гурыновіча: Паводле ліставання Янкі Шутовіча з Янінай Гурыновіч           14
Локун Валянціна. Алесь Карлюкевіч – казачнік               18
Бельскі Алесь. Метафары жаночага лёсу: Лірыка Людмілы Забалоцкай               21
Трафімук Міраслаў. Ліставанне Піліпа Орліка на фоне тэорыі эпісталярнага жанру    ................................................. 24
МОВЫ РЫСЫ НЕПАЎТОРНЫЯ
Міхайлаў Павел. Таццяна Сцяшковіч – руплівая даследчыца моўных скарбаў Гродзеншчыны............................ 27
Дзятко Дзмітрый. Лявон Більдзюкевіч: Асоба ў беларускай лінгвістыцы              29
Каўрус Алесь. Белае поле, Чорнага насенне, наша – жніво                  34
Дзядова Алена. Семантычная апазіцыя “працавітасць – гультайства” ў парэміях ................................................. 40
Ляшчынская Вольга, Манько Крысціна. Фразеалагізмы з агульным значэннем ‘многа’: Дыферэнцыяцыя сем і ўжывання               43
Хаўстовіч Марыля. Слова пра “галагуцкіх курэй”           46
МЕТОДЫКА І ВОПЫТ
Зелянко Вольга. Лексіка-семантычны напрамак у навучанні арфаграфіі беларускай мовы ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі              49
Цібец Іна. Вымаўленне і правапіс галосных е, ё, я: Урок-практыкум па беларускай мове (V клас)............................... 53
Квецень Валянціна. Аднасастаўныя выказнікавыя сказы. Абагульнена-асабовыя сказы: Урок беларускай мовы (VIII клас)                56
Зорка Ірына. Вясёлка беларускіх колераў                59
Мароз Святлана, Ржавуцкая Марына. Тэматычныя трэніровачныя практыкаванні па беларускай мове: Графіка і арфаграфія              60
Герцык Аляксандр. Вывучэнне лірыкі Ніла Гілевіча: Традыцыі паэтычнай класікі (ХI клас)............................................. 62
Гірнік Таццяна. Заданні па літаратуры          66
НАЦЫЯНАЛЬНАЯ І СУСВЕТНАЯ КУЛЬТУРА
Галубовіч Аляксандра. Навагоднія традыцыі ХХ стагоддзя: Адлюстраванне тэмы “З Новым годам! (1 Студзеня)” у беларускім плакаце                   70
Герасімава Наталля. Cпецыфіка дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва Гомельшчыны ................................................. 74
Каваленя Аляксандр. Радаводнае дрэва злучае пакаленні: Чарговы том даследавання “Я – сын Ваш” Анатоля Статкевіча-Чабаганава               78
Сурмачэўскі Ігар. Як пачынаўся мой збор…: Нататкі калекцыянера           81
Сцяжко Наталля. “Неверагоднае перамяшчэнне” Парацэльса [Мастацтва кіно] ................................................. 84
 
Крытыка і бібліяграфія. Старасценка Т. Службовы дакумент па-беларуску: тэорыя і практыка: Пра вучэбны дапаможнік “Стылістыка дзелавога маўлення і рэдагаванне службовых дакументаў” П. Жаўняровіча (48).
На кніжную паліцу. Стралец М. Сур’ёзнае даследаванне важнага аспекту айчыннай гісторыі: Пра кнігу “Навуковая і культурна-асветніцкая дзейнасць інтэлігенцыі Беларусі (1861 – 1900 гг.)” А. Багдановіча (86).
Лінгвістычны досвед. Сцяцко П. Будаўнічы, будаўляны, будавальны, будоўлевы. Дымар, курач, курэль (33). Заказ, замова; заказчык, замоўнік, замоўшчык. Гасцяванне, пагасціны (39). Касмічны карабель, касмічны човен. Божая кароўка, багоўка (47).
Слоўніца. Каўрус А. Удругарадніць (45).
Паэтычная старонка. Багдановіч М. Срэбныя змеі(7).
Паказальнік матэрыялаў, змешчаных у часопісе за 2014 г. (88).
Каляндар памятных датаў і юбілейных дзён на 2015 год. Люты (77, 80, 87).
Крыжаванка. Мышкавец І. Вершы Максіма Багдановіча (96).