"Роднае слова" 11/2014

"Роднае слова" 11/2014

Падліпская Зоя. Разам з “Родным словам”             3
ЛІТАРАТУРА І ЧАС
Пілат Кацярына. Інтэрпрэтацыя тэмы “маленькага чалавека” ў апавяданні “Хатка над балотцам” Якуба Коласа ........... 5
Якавенка Наталля. Справа дзяржаўнай важнасці: Пераклад аповесці “Адшчапенец” Якуба Коласа на рускую мову... 8
Гірына Алена. Сучасныя падыходы да вывучэння графікі паэтычнага тэксту             12
Пятроўская Таццяна. Рэаліці-паэзія: Адметнасці сучаснай жаночай паэзіі                  17
Пацюпа Юры. Законы рытму і прырода выклічнікаў: Ад схемы да слова. Працяг.    ................................................. 19
Трафімук Аляксандра. Канстытуцыя 1710 года: філалагічны аспект                 25
МОВЫ РЫСЫ НЕПАЎТОРНЫЯ
Кунцэвіч Любоў. Аўтарытэтны вучоны і арганізатар навукі, таленавіты педагог Аляксандр Лукашанец................ 28
Каўрус Алесь. Белае поле, Чорнага насенне, наша – жніво                30
Багамолава Алена. “Пошукі будучыні” Кузьмы Чорнага: Лінгвастылістычны аналіз маўленчых сродкаў выразнасці. 36
Рагаўцоў Васіль. Неспецыялізаваныя вербальныя сродкі камічнага ў камедыі “Хто смяецца апошнім” Кандрата Крапівы          39
Барковіч Аляксандр. Машынны пераклад і інтэрнэт               42
МЕТОДЫКА І ВОПЫТ
Дзятко Дзмітрый. Леанід Падгайскі – настаўнік і даследчык            46
Шур Васіль, Кузьміч Леанід. Радзімазнаўства: Мазыршчына: Праграма факультатыўных заняткаў (VІІІ клас)           48
Мянькоў Юры. Знакі прыпынку паміж часткамі ў бяззлучнікавых складаных сказах. Коска і кропка з коскай: Урок беларускай мовы (ІХ клас)               52
Мароз Святлана, Ржавуцкая Марына. Тэматычныя трэніровачныя практыкаванні па беларускай мове: Фанетыка і арфаэпія             56
Навумчык Мікалай. Апавяданне “Сябры” Алены Васілевіч: Тэставы кантроль па літаратуры (VІ клас)................... 59
Гірнік Таццяна. Заданні па літаратуры (VIII клас)                   61
КАЛІ ЗАКОНЧЫЎСЯ ЎРОК
Кавальчук Тэрэза. Змагар за родную мову: Літаратурная гадзіна памяці Вацлава Ластоўскага (Х – ХІ класы)........ 63
НАЦЫЯНАЛЬНАЯ І СУСВЕТНАЯ КУЛЬТУРА
Барвенава Ганна. “Грайкія струны” слуцкіх паясоў: Рэфлексія мадэлі сусвету ў паласатых тканінах..................... 68
Іофе Эмануіл. Не толькі палітык, але і вучоны, і публіцыст: Да 130-годдзя з дня нараджэння Антона Луцкевіча. Заканчэнне.                   71
Герасімаў Глеб. Трактоўка вобразаў дзяржаўных дзеячаў часоў Вялікага Княства Літоўскага і Рэчы Паспалітай у беларускім жывапісе другой паловы хх – ххі ст. Заканчэнне................................... 77
Кандрацьева Галіна. Інтэр’еры замка Радзівілаў у Нясвіжы xvi – першай трэці xx ст. у гістарычных крыніцах, навуковых даследаваннях і літаратуры. Заканчэнне.     ................................................. 81
Ленсу Якаў. Свет беларускай хаты ў паэме “Новая зямля” Якуба Коласа           84
Міхайлаў Павел. Жыццё і навуковая дзейнасць Яўлаліі Казановіч: Новыя звесткі, удакладненні, гіпотэзы. Заканчэнне.             87
Раманенкава Вераніка. Прыярытэтныя вектары функцыянавання пасхальнай музычнай культуры рымска-каталіцкай традыцыі на Беларусі                 90
Трус Мікола. Тры ніжагародскія адрасы Максіма Багдановіча                  93
 
 
 
Паэтычная старонка. Янішчыц Я. “Вось так узгараецца слова…” (14). БарадулінР. Repetitio est mater studiorum (15). Данільчык А. “выплываюць з віроў глыбокіх…” (15). Спрынчан А. жываЯ?(15).СівецТ. “Я так доўга табе не пісала, што нават дзіўна…” (16). Шушкевіч С. Снежань (57). Ластоўскі В. “Формаў трупехлых я вораг дасконны…” (65), З Мікеланжэла (66).
Каляндар памятных датаў і юбілейны дзён на 2015 год.Студзень (80, 89).
Крыжаванка. Целеш Л. Журавінавая мазаіка (96).